newsy z BIP

Zawiadomienie o IV Sesji VI. kadencji

       Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  IV  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  31 stycznia  2011 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednie Sesji
4. Informacja o dokonanej analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: (20 obszarów)
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Orzeszkowej.
7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Białej.
8. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Targowej.
9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Osada Dolna.
10. Zbycie nieruchomości.
11. Określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka.
12. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2018.   
13. Przyjęcie  budżetu Miasta na 2011 rok.
14. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 
15. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
16. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grażyna Dębska

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery