Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 16 Stycznia 2021, Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Rewitalizacja miasta » Rok 2016 »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Ferie zimowe- baner

Treść strony

Konsultacje dla chętnych – konkurs dla poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ na lata 2014-2020

W środę, 4 stycznia 2017 r. zapraszamy zainteresowane podmioty z obszaru rewitalizacji na indywidualne konsultacje. Ich celem jest analiza możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu do poddziałania VI.3.2. Propozycja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów, określonych w regulaminie konkursu.
Konsultacje odbędą się w godzinach 10.00-16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, I p. Zapisy prowadzone są do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 pod nr tel. 46/814 26 28 lub 46/814 42 01. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dotacje dla przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą wydaną przez Łódzki Urząd Marszałkowski, zawierającą informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i poszukujących dofinansowania ze środków zewnętrznych. Pod linkiem poniżej znajdą też Państwo obowiązujący harmonogram naborów wniosków w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020:

http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/406-harmonogram_naborow/Harmonogram.pdf

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Poniżej znajdą Państwo pełną treść rawskiego programu rewitalizacji (LPR MRM) w brzmieniu ustalonym uchwałami Rady Miasta Rawa Mazowiecka: nr XIX/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i nr XXI/155/16 z dnia 27 października 2016 r.

Zamieszczamy także pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Rewitalizacji Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, potwierdzającą zgodność LPR MRM z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym podmiotom o trwającym konkursie na dofinansowanie projektów z poddziałania VI.3.2: rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Ze szczegółami konkursu można zapoznać się otwierając link http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1318-poddzialanie-vi-3-2-rewitalizacja-i-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego .

Informacja na temat układu drogowego w centrum miasta

Na prośbę uczestników spotkania z dn. 26 października z burmistrzem miasta oraz zespołem projektowym Arkon Atelier, przypominamy wyniki badań komunikacyjnych przeprowadzonych w Rawie Mazowieckiej pod koniec 2015 roku oraz zamieszczamy prezentację układu drogowego centrum, powstałego na bazie wniosków i rekomendacji, zawartych we wspomnianym studium komunikacyjnym.

Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na żądanie sformułowane przez grupę mieszkańców Rawy w piśmie z dn. 13 października, złożonym w Urzędzie Miasta w dniu 17 października.

Koncepcja drogowa stanowi element przygotowywanego projektu rewitalizacyjnego. Jednym z czterech zadań tego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta, położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej" podlegała konsultacjom społecznym w lutym br. (o czym można przeczytać niżej), a następnie została zaprezentowana na sesji Rady Miasta w dniu 21 kwietnia, podczas której radni przyjęli podstawowe założenia koncepcji, uwzględniające wyniki konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu rewitalizacji

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal dziękuje za zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rawskiego programu rewitalizacji. Do udostępnionego materiału, zawierającego przede wszystkim pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, wpłynął jeden formularz konsultacji zawierający uwagi, propozycje i opinie.

W większości nie dotyczyły one wprost zapisów programu rewitalizacji, ale odnosiły się w sposób ogólny do sytuacji miasta w wielu obszarach jego funkcjonowania. Burmistrz dziękuje za te wszystkie spostrzeżenia, a przede wszystkim za chęć podzielenia się przy okazji programu rewitalizacji, oczekiwaniami i pomysłami związanymi z rozwojem Rawy Mazowieckiej.

Otwieramy konsultacje społeczne projektu rawskiego programu rewitalizacji

Burmistrz miasta zaprasza do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025”. Prezentowany materiał stanowi kluczową część dokumentu, obejmującą pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji.

Konsultacje potrwają od wtorku 5 lipca do poniedziałku 11 lipca. Tradycyjnie, z materiałem mogą się Państwo zapoznać osobiście w głównym budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 bądź odwiedzając stronę miasta rawamazowiecka.pl lub BIP Urzędu Miasta. Uwagi prosimy składać przy wykorzystaniu formularza konsultacji, udostępnionego w formie drukowanej w Urzędzie Miasta (główny holu na parterze budynku) oraz w formie pliku elektronicznego (strona internetowa miasta i strona miejskiego BIP-u). Wypełniony formularz można wrzucić do urny, wysyłać na adres: um@rawamazowiecka.pl bądź wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem "formularz konsultacji".

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców Rawy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych rawskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje rozpoczną się we wtorek, 5 lipca br. i potrwają do poniedziałku, 11 lipca br. włącznie. Z dokumentem będzie można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 lub korzystając ze strony internetowej Miasta: rawamazowiecka.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W tych miejscach zostanie także udostępniony formularz konsultacji w celu zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji, spostrzeżeń do programu rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie burmistrza Rawy Mazowieckiej w sprawie ogłoszenia konsulatcji społecznych.

 • autor: WRGPiIE

Raport z konsultacji społecznych koncepcji na zagospodarowanie centrum miasta

Burmistrz Miasta dziękuje wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”, zarówno za udział w spotkaniu otwartym z jej autorami oraz za złożenie uwag z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 22-29 lutego 2016 r. Zamieszczony poniżej raport opisuje ich przebieg oraz zgłoszone przez mieszkańców opinie i uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Układ komunikacyjny w mieście w kontekście planowanej rewitalizacji centrum

Jesienią ubiegłego roku Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej „TRAFIK” s.c. prowadziło na terenie Rawy badania ruchu. Badania te realizowane były w związku z pracami nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania centrum miasta, zakładającą m.in. zmianę organizacji ruch na placach Piłsudskiego i Wolności oraz na ulicy Wyszyńskiego. Należało więc sprawdzić jak wpłyną proponowane rozwiązania na układ komunikacyjny całego miasta. W prognozach uwzględniono także dane społeczno - gospodarcze dotyczące Rawy.

Po szczegółowej analizie wyników badań okazało się, że konieczne będą inwestycje drogowe udrażniające i usprawniające system komunikacji w mieście. Biuro Konsultacyjno-Projektowe "TRAFIK" zaproponowało kilka rozwiązań, w sposób szczególny rekomendując dwa z nich. Syntetyczna wersja całości opracowania znajduje się poniżej w formie prezentacji. Zalecane rozwiązania opatrzone są symbolem W2A i W2B.

Wariant W2A

Proponowany wariant zakłada zmianę organizacji ruchu drogowego ulic: Mickiewicza, Krakowskiej oraz ul. Miłej. Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Krakowskiej w kierunku od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz na ul. Miłej w kierunku od skrzyżownia ulic: Mickiewicza, Miłej i Reymonta  do ul. Warszawskiej.

Wariant W2B

Ten wariant zakłada zmianę organizacji ruchu drogowego na ulicach: Mickiewicza, Krakowskiej oraz Miłej. Istotną zmianą jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Mickiewicza w kierunku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania ulic Mickiewicza, Miłej oraz Reymonta. Ulica Miła również powinna być ulicą jednokierunkową z ruchem w stronę skrzyżowania z ul. Warszawską. Ruch jednokierunkowy jest przewidziany także na odcinku ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, gdzie zastosowany będzie nakaz skrętu w lewo bądź w prawo.

W obu rekomendowanych wariantach ulica Wyszyńskiego staje się ulicą typu woonerf, czyli jednokierunkowego ruchu spowolnionego, gdzie poprzez zastosowanie barier architektonicznych ruch pieszy będzie uprzywilejowany w stosunku do ruchu samochodowego.

Opracowanie zostało przedstawione i przedyskutowane z radnymi oraz pozostałymi uczestnikami sesji Rady Miasta w dniu 28 stycznia oraz podczas spotkania otwierającego konsultacje społeczne z mieszkańcami koncepcji pokonkursowej zagospodarowania centrum miasta w dniu 22 lutego br.

 

 

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej

Rozpoczynamy dziś, 22 lutego, konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu koncepcji.

 

Z przedmiotową koncepcją mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 22 lutego poniżej na stronie oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Koncepcja dostępna będzie w tym samym terminie również w wersji drukowanej w głównej siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5, na parterze.

We wskazanym wyżej miejscu budynku Urzędu Miasta znajdą się też formularze konsultacji, na których można zgłaszać opinie na temat prezentowanej koncepcji. Wypełniony formularz wrzucamy do urny. Formularz znajduje się też pod niniejszym tekstem w formie załącznika oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Uzupełniony formularz przesyłamy na adres email: um@rawamazowiecka.pl.

 

Konsultacje trwają od 22 lutego (spotkanie otwierające) do 29 lutego br. i w tym okresie mogą Państwo wyrazić swoje zdanie na temat projektu koncepcji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

W poniedziałek, 22 lutego br. zostanie zaprezentowana przedmiotowa koncepcja ubranistyczno-architektoniczna centrum naszego miasta.

Opinie oraz uwagi na temat przedstawionej koncepcji będzie można zgłaszać aż do dnia 29 lutego br. włącznie przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego od dnia 22 lutego na tej stronie i w BIP-ie oraz w formie wydrukowanej – w siedzibie Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność w dniu 22 lutego 2016r., o godz. 16:30 w sali widowiskowej (duża sala) Miejskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem poniżej, zawierającym zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i wzór formularza konsultacji.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.