Rodzina 500 plus

Komunikat w sprawie Programu 500+

W związku z tym, iż do dnia 14 kwietnia 2016r. złożono ponad 80% szacowanej liczby wniosków z Programu 500+ od  dnia 18 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. wnioski można składać:

- bezpośrednio w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 22a w godzinach 8.00 – 17.30

- w Urzędzie Miasta Plac Marszałka Piłsudskiego 5 w godzinach pracy urzędu.
 

Rodzina 500 plus w Rawie Mazowieckiej

Wnioski o świadczenie z Programu 500 + można składać
od 1 kwietnia 2016 roku od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 17:30 w następujących placówkach na terenie miasta Rawa Mazowiecka:
        
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 22A
Urząd Miasta, pl. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 5
Przedszkole Miejskie, nr 3 ul. Solidarności 3B
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kazimierza Wielkiego 28

Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny.
Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz.
Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie
18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

  • -

link do strony głównej gdzie znajdują się wszelkie informacje:

Wyjaśniamy krok po kroku
Pytania i odpowiedzi
Informatory "Rodzina 500 plus"
Podręcznik dla samorządów
Prawo
Dokumenty i opracowania

 

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=1024  

Banery

Kalendarium

Banery