Zbiórka azbestu

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 28 września 2020 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka"

S Z A N O W N I   M I E S Z K A Ń C Y


     Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  informuje, że weszła w życie uchwała w sprawie uchwalenia „Zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017”. W związku z powyższym planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości, zobowiązani są w terminie do 31.03.2016r wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o sfinansowanie tych prac. 
Sfinansowaniem objęty zostanie następujący zakres prac: demontaż, zebranie, odpowiednie zapakowanie odpadów azbestowych, załadunek, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji, w tym pokryć dachowych wcześniej zdemontowanych i składowanych na terenie posesji.

Uwaga! Koszty wykonania nowego pokrycia dachu nie zostaną sfinansowane!

     Wnioski wraz z załącznikami (w tym oświadczenie o usunięciu wyrobów azbestowych zgodnie z przepisami prawa– jeżeli wyroby zostały zdjęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) będą przyjmowane w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 5 – biuro podawcze. Po weryfikacji wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji. W przypadku dużej liczby wniosków, kolejność ich złożenia, będzie decydowała, które wnioski zostaną zrealizowane w danym roku w ramach zaplanowanych na to zadanie środków. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.
      Bliższe informacje oraz wniosek można uzyskać w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4, pokój 18 oraz pod nr telefonu 46 814 34 57. 

     Zadanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka będzie zrealizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała NR VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz Zasady finansowania zadania <--- plik do pobrania

Wniosek o usunięcie azbestu do pobrania <---plik do pobrania

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2032

    Informujemy, że niniejszy Program jest następstwem przeprowadzanej w dniach 22.05.2012r.-15.06.2012r. inwentaryzacji wyrobów azbestpowych prowadzonej przez Zaklad Analiz Środowiskowych Eko-precyzja.

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2032  <--- plikdo pobrania

Banery

Kalendarium