Terminy płatności oraz stawki opłat

Zmiana stawek opłat od 1 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 4 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/226/21 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 1065).

Wysokość opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 18,50 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stawka opłaty wynosi 55,50 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zawiadomienia

Ważne! Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Terminy opłat

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie, jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości, np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 15.
Zgłoszeniu zmiany ilości osób na nieruchomości podlegają również pracownicy sezonowi zamieszkujący na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery