Informacje

Dlaczego wycinane są drzewa przy rewaloryzacji parku?

Odpowiadając na zapytania Mieszkańców Rawy w sprawie prowadzonej w ramach rewaloryzacji Miejskiego Parku w Rawie Mazowieckiej wycinki drzew, pragnę Państwa poinformować, że na terenie naszego Parku obowiązują dwie podstawowe formy ochrony prawnej: wpis do rejestru zabytków i ustanowiony wzdłuż rzeki Rawki korytarz rezerwatu przyrody (nie wspominając o pomnikach przyrody). Z tej przyczyny podjęcie działań na tym terenie wymagało od Miasta uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Stosowne zezwolenia i uzgodnienia zostały uzyskane i są dołączone do pozwolenia na budowę.

Wszystkie działania związane z drzewostanem na tym terenie zostały poprzedzone inwentaryzacją i analizą dendrologiczną, a także analizą wiekową drzew. Każde z drzew zostało poddane waloryzacji pod kątem zdrowotności, bezpieczeństwa statyki i przynależności do zabytkowej kompozycji parku. Na tej podstawie i  po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń przystąpiono do prac w obrębie drzew w parku. Proces ustalania odpowiedniej ścieżki postępowania ze wszystkimi uzgodnieniami, trwał prawie rok i był poddany szczegółowej analizie przez odpowiednie organy.

Wśród usuwanych drzew, są także drzewa o charakterze zabytkowym. Niestety ich stan (szczególnie statyka), nie pozwala na ich pozostawienie w miejscu publicznym i uczęszczanym, a takim miejscem jest park. Z pewnością mogli Państwo zauważyć wycinkę olbrzymich topoli od strony ulicy Fawornej.  Drzewa te z racji bardzo intensywnego wzrostu, dużej masy konarów i podatności na infekcje grzybicze nie są predystynowane do parków o tej strukturze i powierzchni, co rawski obiekt . Ponadto część ze wspomnianych drzew osiągnęła już swoją barierę witalną (czyli wiek powyżej którego następuje drastyczny spadek możliwości regeneracji).  Powyższe  powoduje, że stanowią one obecnie zagrożenie dla ruchu pieszego w parku.

W tej sytuacji, wycinanie drzew na terenie parku jest prowadzone w sposób kontrolowany i zaakceptowany przez organy decyzyjne. Jednocześnie wycinką zostały objęte wyłącznie te drzewa, których usunięcie jest konieczne ze względu na stan zdrowia, statyki, oraz w celu odzyskania zabytkowej kompozycji parku.

Jednocześnie pragnę dodać, że w ramach rewaloryzacji Parku zostanie posadzonych zgodnie z dokumentacją projektową 258 szt. drzew oraz ok 11.500 szt. krzewów i ok 38.000 bylin.

Dariusz Misztal
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

 

  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery