UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 24 Listopada 2020, Imieniny: Emmy, Jana, Aleksandry

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Program Ograniczania Niskiej Emisji »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Program Ograniczania Niskiej Emisji

  • -

Szanowni Państwo,

Burmistrz Rawy Mazowieckiej informuje, że 31 lipca 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedłużył okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) do 31 grudnia 2018 r.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Szanowni Państwo,

Burmistrz Rawy Mazowieckiej informuje, że 31 lipca 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedłużył okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) do 31 grudnia 2018 r.

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwa stałe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji informuję, iż z dniem 1 maja 2018 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

Szanowni Państwo,

Uczestnicy Programu Ograniczania Niskiej Emisji - PONE.

Pozwalam sobie przypomnieć Państwu, że zgodnie z warunkami WFOŚiGW w Łodzi termin wykonania i rozliczenia inwestycji dofinansowanych z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) upływa  28 września 2018 r.

Dlatego też wszyscy Państwo, objęci tym Programem proszeni o niezwłoczne składanie wniosków o zawarcie umów na udzielenie dofinansowania z wraz niezbędnymi załącznikami do dnia 20 kwietnia 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Rawa Mazowiecka 23 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa deklaracją o przystąpieniu do realizowanego w naszym mieście Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE),

  • -

INFORMACJA O KOLEJNYM NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany aktualnych pieców na nowe ekologiczne i niskoemisyjne źródła ciepła w ramach realizowanego przez Miasto Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Ogłoszenie w pierwszym rzędzie kierowane jest do tych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy do 27 marca 2017 r. złożyli deklarację o zamiarze przystąpienia do takiego programu i zostały w nim ujęte. Ze względu na konieczność wykonania inwestycji i ich rozliczenia do 28 września 2018 r. prosimy o niezwłoczne składanie wniosków z wraz wymaganymi załącznikami lub deklaracji o rezygnacji z Programu do dnia 26 marca 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

  • -

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka uprzejmie informuje, iż ruszył nabór wniosków na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Wniosek, po jego pozytywnym rozpatrzeniu będzie stanowił podstawę zawarcia umowy o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania.

Termin składania wniosków do dnia 20 września 2017 r.

Formularze wniosku oraz informacje o uzyskaniu dotacji dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 4 (pok. 18) oraz w wersji elektronicznej w poniższych załącznikach.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

  • -

Program Ograniczania Niskiej Emisji

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka uprzejmie informuje, że została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W RAWIE MAZOWIECKIEJ” w ramach projektu Program Ograniczania Niskiej Emisji.

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:
5.889.347,02 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: 1.954.582,00 ZŁ. (zaliczka)

ZAKRES ZADANIA:

Realizacja zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej” obejmuje likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

 

  • autor: Ewelina Witek, data: 2017-08-22

Informacja uzupełniająca do Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Informacja uzupełniająca do Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków do WFOŚiGW, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przedłuża termin przyjmowania Państwa deklaracji do dnia 27 marca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, okres kwalifikowalności kosztów będzie liczony od daty zawarcia umowy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a WFOŚiGW do dnia 30 września 2018 r.

Uwaga!

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy wniosków osób, które wcześniej składały deklarację do programu „KAWKA” i zostały ujęte we wniosku Urzędu Miasta o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW w Łodzi w roku 2015, będą mogły rozliczać wydatki kwalifikowane poniesione w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r.

Dotyczy to również zadań zakończonych.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami o możliwości pozyskania przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej dofinansowania na modernizację lokalnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji prosimy osoby zainteresowane o składanie wypełnionych deklaracji do biura podawczego Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5.

Program Ograniczania Niskiej Emisji cz. I

Miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wnioskodawcą i koordynatorem programu będzie Urząd Miasta.

Beneficjentami końcowymi: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Szczegóły programu dostępne są na stronie:

http://www.wfosigw.lodz.pl/jednostki_samorzadu_terytorialnego_i_pozostale_podmioty.php

Bardzo prosimy o zapoznanie się z programem oraz deklaracją i przygotowanie się do naboru, który zostanie niebawem ogłoszony.

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.