UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Piątek, 20 Września 2019, Imieniny: Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Program Ograniczania Niskiej Emisji »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Szanowni Państwo,

Burmistrz Rawy Mazowieckiej informuje, że 31 lipca 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedłużył okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) do 31 grudnia 2018 r.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Szanowni Państwo,

Burmistrz Rawy Mazowieckiej informuje, że 31 lipca 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedłużył okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) do 31 grudnia 2018 r.

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwa stałe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji informuję, iż z dniem 1 maja 2018 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

Szanowni Państwo,

Uczestnicy Programu Ograniczania Niskiej Emisji - PONE.

Pozwalam sobie przypomnieć Państwu, że zgodnie z warunkami WFOŚiGW w Łodzi termin wykonania i rozliczenia inwestycji dofinansowanych z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) upływa  28 września 2018 r.

Dlatego też wszyscy Państwo, objęci tym Programem proszeni o niezwłoczne składanie wniosków o zawarcie umów na udzielenie dofinansowania z wraz niezbędnymi załącznikami do dnia 20 kwietnia 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Rawa Mazowiecka 23 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa deklaracją o przystąpieniu do realizowanego w naszym mieście Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE),

INFORMACJA O KOLEJNYM NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany aktualnych pieców na nowe ekologiczne i niskoemisyjne źródła ciepła w ramach realizowanego przez Miasto Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Ogłoszenie w pierwszym rzędzie kierowane jest do tych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy do 27 marca 2017 r. złożyli deklarację o zamiarze przystąpienia do takiego programu i zostały w nim ujęte. Ze względu na konieczność wykonania inwestycji i ich rozliczenia do 28 września 2018 r. prosimy o niezwłoczne składanie wniosków z wraz wymaganymi załącznikami lub deklaracji o rezygnacji z Programu do dnia 26 marca 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka uprzejmie informuje, iż ruszył nabór wniosków na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Wniosek, po jego pozytywnym rozpatrzeniu będzie stanowił podstawę zawarcia umowy o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania.

Termin składania wniosków do dnia 20 września 2017 r.

Formularze wniosku oraz informacje o uzyskaniu dotacji dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 4 (pok. 18) oraz w wersji elektronicznej w poniższych załącznikach.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka uprzejmie informuje, że została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W RAWIE MAZOWIECKIEJ” w ramach projektu Program Ograniczania Niskiej Emisji.

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA:
5.889.347,02 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: 1.954.582,00 ZŁ. (zaliczka)

ZAKRES ZADANIA:

Realizacja zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej” obejmuje likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

 

  • autor: Ewelina Witek, data: 2017-08-22

Informacja uzupełniająca do Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Informacja uzupełniająca do Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków do WFOŚiGW, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przedłuża termin przyjmowania Państwa deklaracji do dnia 27 marca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, okres kwalifikowalności kosztów będzie liczony od daty zawarcia umowy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a WFOŚiGW do dnia 30 września 2018 r.

Uwaga!

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy wniosków osób, które wcześniej składały deklarację do programu „KAWKA” i zostały ujęte we wniosku Urzędu Miasta o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW w Łodzi w roku 2015, będą mogły rozliczać wydatki kwalifikowane poniesione w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2018 r.

Dotyczy to również zadań zakończonych.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami o możliwości pozyskania przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej dofinansowania na modernizację lokalnych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji prosimy osoby zainteresowane o składanie wypełnionych deklaracji do biura podawczego Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5.

Program Ograniczania Niskiej Emisji cz. I

Miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wnioskodawcą i koordynatorem programu będzie Urząd Miasta.

Beneficjentami końcowymi: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Szczegóły programu dostępne są na stronie:

http://www.wfosigw.lodz.pl/jednostki_samorzadu_terytorialnego_i_pozostale_podmioty.php

Bardzo prosimy o zapoznanie się z programem oraz deklaracją i przygotowanie się do naboru, który zostanie niebawem ogłoszony.

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.