UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 7 Lipca 2020, Imieniny: Benedykta, Cyryla, Estery

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strona główna »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

Nabór rachmistrz spis rolny
Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę akcji zimowej
2005.12.30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Kazimierza Stefańskiego zam. w Rawie Mazowieckiej  ul. Bolesława Chrobrego 12 prowadzącego działalność gospodarczą w ramach  Firmy ZUST z siedzibą  w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Bolesława Chrobrego 12.

Cena wybranej oferty wynosi:  7270,00 zł brutto miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w  Rawie Mazowieckiej.

 

 

2005.12.22
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka
2005.12.15

/>/>/>/>
/>/>                               Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23

        

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV), jako:

Usługi odśnieżania                  kod 90212000- 6

Usługi usuwania oblodzeń      kod 90213000- 3

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji – od 07 stycznia 2006r. do 31 marca 2006r.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:

1/  odśnieżanie ulic,

2/  zwalczanie śliskości i gołoledzi ulic,

3/  w przypadku dobrych warunków atmosferycznych / w dniach, w których nie prowadzi  się akcji zimowego utrzymania dróg – utrzymanie czystości ulic,

4/  pełnienie dyżuru całodobowego,

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.

z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 30 grudnia 2005r. do godz.  1000.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 30 grudnia 2005r. o godz.1005.

Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Duda Dariusz, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    15,  tel. (046) 814 34 57 wew. 141.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

2005.12.15
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży – uczniów rawskich szkół podstawowych i gimnazjów a także przekazywanie wiedzy historycznej poprzez świadectwo własnym przykładem
2005.12.15
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kompleksowej, holistycznej, domowej opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej w celu poprawy jakości ich życia, edukacyjno-psychologicznej opiece nad rodzinami w których zaistniała choroba nieuleczalna, aktywizacji społeczności lokalnej poprzez propagowanie idei opieki

Treść strony

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.