UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 29 Października 2020, Imieniny: Euzebii, Felicjana, Wioletty

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strona główna »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka
FOTORELACJA z FERIADY 2006
2006.02.01
FOTORELACJA z zakończenia FERIADY 2006
Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej
2006.01.27

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej

     CPV -    77313000-7 – usługi utrzymania parków

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2006r. do dnia 31.12.2006 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177). Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 16 lutego 2006r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr 5 )

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  16 lutego 2006r. o godz. 10:10 .

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Wadium: 500 zł.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

2006.01.18
PRZYPOMINAMY 15 LUTEGO 2006 ROKU UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI I RATY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
PROSIMY O SKŁADANIE DEKLARACJI
Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej
2006.01.13

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl.
Piłsudskiego 5

Tel.  (046) 814-37-31, 814-34-57

Fax. (046) 814-43-23

Email: um@rawamazowiecka.pl


o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na:

Konserwację oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej  oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego kod 50232100-1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 17, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2006

Wadium w wysokości  500 zł.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 17) w dniu  31 stycznia   2006r. o godz. 10 10 .
Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na  konserwację oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia  31 stycznia 2006r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4 I p. pokój nr 5).

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski tel (046) 814 34 57.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę akcji zimowej
2005.12.30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Kazimierza Stefańskiego zam. w Rawie Mazowieckiej  ul. Bolesława Chrobrego 12 prowadzącego działalność gospodarczą w ramach  Firmy ZUST z siedzibą  w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Bolesława Chrobrego 12.

Cena wybranej oferty wynosi:  7270,00 zł brutto miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w  Rawie Mazowieckiej.

 

 

Treść strony

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.