Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenie naboru na kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego

Działając w związku z art 3 pkt 5 lit.j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz.198 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza nabór osób na kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego.

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej:

- sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składania oświadczeń woli

Wymagania wobec kandydata:

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia,

- wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


Wymagana dokumenty:

Oświadczenia kandydata o:

- wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,

- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

- stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna prawnego

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.


Ustanowienie opiekuna prawnego następuje postanowieniem sądu, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie stanowiące dowód pełnienia funkcji opiekuna prawnego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi prawnemu, na jego żądanie, za sprawowanie opieki stosowne wynagrodzenie okresowe albo jednorazowe.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego prosimy o składanie w/w dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem "Kandydat na opiekuna prawnego", w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 22A.

Oferty należny składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r

Kandydatury osób zgłaszających chęć pełnienia funkcji opiekuna prawnego zostaną przedstawione sądowi opiekuńczemu w Rawie Mazowieckiej.

Podstawa prawna:

- art.3 pkt 5 lit.j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,

- art 175 w związku z art 149 § 3 i art 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

 

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Dariusz Misztal

Banery

Kalendarium