Mapy obszarów zdegradowanych

Obszar zdegradowany to obszar, na którym stwierdzony został stan kryzysowy, przejawiający się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno- funkcjonalnych i technicznych oraz środowiskowych. Na podstawie diagnozy zjawisk kryzysowych w tych wszystkich sferach w mieście Rawa Mazowiecka wyznaczono dwa obszary zdegradowane. Są to obszary:

  • w południowo- zachodniej części miasta, tzw "Tatar"
  • obszar w centrum miasta

Na części obszaru zdegradowanego znajdującego się w centrum miasta wyznaczono obszar przeznaczony do rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Na mapie zaznaczone są punkty związane z poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi, zarówno zakończonymi jak również będącymi w trakcie realizacji. Obszar rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej wyznaczają granice strefy ochrony konserwatorskiej nieznacznie powiększone w części północno- zachodniej (teren zawarty pomiędzy dworcem kolejowym, linią kolejową, ul. Murarską, ul. Kolejową, ul. Skierniewicką i północną granicą posesji leżących przy ul. Łowickiej) oraz w części południowej (teren zawarty pomiędzy ul. Polną, aleją Konstytucji 3 Maja, ul. Faworną i ul. Słowackiego).

Poniższa mapa przedstawia obszar zdegradowany w centrum miasta wraz z zaznaczonym  obszarem, na którym prowadzony jest proces rewitalizacji.

 

  • Mapa obszaru zdegradowanego w centrum miasta i obszar rewitalizacji

Mapa przedstawia obszar zdegradowany w południowo- zachodniej części miasta, tzw. "Tatar"

 

  • Mapa obszaru zdegradowanego w południowo-zachodniej części miasta

Banery

Kalendarium

Banery