Podstrony strony Pozostałe projekty uzupełniające

Pozostałe projekty uzupełniające

Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE

W ramach realizacji projektu PONE zostały podjęte działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła. Projekt wpisuje się w ogólnopolski program ograniczania niskiej emisji, który ma na celu podnoszenie efektywności energetycznej i szersze niż dotychczas wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne

Miasto Rawa podjęło działania inwestycyjne w zakresie przebudowy, prac konserwatorsko- restauratorskich oraz remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży

Projekty uzupełniające zakładają także rozwój placówek wsparcia dziennego oraz innych form opieki nad dziećmi i młodzieżą. Dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej prowadzona jest Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. Na obszarze rewitalizacji zorganizowano ponadto stoiska zabaw ruchowych dla dzieci podczas Bernardynek Rawskich oraz zajęcia plenerowe. W ramach działalności z zakresu edukacji i wychowania wspierającej wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, podjęto różne przedsięwzięcia, których realizatorem był Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. W ramach ich realizacji odbył się cykl spotkań z rodzicami i nauczycielami o tematyce prozdrowotnej i edukacyjnej, spotkania z dietetykiem oraz lekcje jazdy konnej i pływania, które były przeznaczone dla rodzin wielodzietnych.

Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury

Sprzęt nagłośnieniowy wykorzystywany w sali teatralno- kinowej służy rawskiej placówce już przeszło 20 lat i jego wymiana jest konieczna do dalszego sprawnego funkcjonowania. Wyposażenie od pewnego czasu nie spełnia również wymagań technicznych wymuszanych przez nowe technologie. Bez przeprowadzenia takiej inwestycji oferta kulturalna skierowana do potencjalnych odbiorców nie będzie mogła konkurować z ofertą podmiotów komercyjnych. A należałoby tutaj zaznaczyć, że Miejski Dom Kultury jest największą jednostką kulturalną w powiecie rawskim. Placówka znajduje się na terenie przylegającym do obszaru rewitalizowanego. Jej zakres oddziaływania jest jednak dużo większy i ma skalę powiatową.

Rozwój usług e- administracji

W celu zwiększenia dostępu do usług elektronicznych, stworzono projekt pod nazwą "Rawski eUrząd- wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka". Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępu do e- usług publicznych, usprawnienie komunikacji i podniesienie poziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania miastem, zapewnienie bezpieczeństwa danych, wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ITC oraz wzrost efektywności pracy. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Program szczepień przeciwko grypie

W ramach polityki prozdrowotnej miasto stworzyło "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w latach 2017-2019", który uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Celem programu jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób starszych, zapobieganie zachorowalności na grypę oraz edukacja zwiększająca świadomość zdrowotną.

Banery

Kalendarium

Banery