Wydarzenia

Wsparcie dla firm

Od poniedziałku, 4 marca, ruszają dwa konkursy dla przedsiębiorców. Jeden dotyczy zakupu usług doradczych na opracowanie nowego projektu wzorniczego produktu. Drugi konkurs jest związany z ochroną własności przemysłowej. Podstawowe informacje o obu konkursach podajemy za Centrum Innowacji Biznesowej.

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nabór od 4 marca do 31 maja 2019 r. (konkurs podzielony na rundy)

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczy wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania to 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi - 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: w zakresie usług proinnowacyjnych: 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze; w zakresie inwestycji początkowej: zgodna z mapą pomocy regionalnej

Więcej

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

Nabór od 4 marca do 14 czerwca 2019 r. (konkurs podzielony na rundy)

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:  
- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo 
- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Więcej

  • autor: Z. Karpiński, Biuro ds. Rewitalizacji, data: 2019-03-01
  • Centrum Innowacji Biznesowej.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery