Biuro ds. Rewitalizacji

Biuro ds. Rewitalizacji

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
96-200 Rawa Mazowiecka

kontakt e-mail: rewitalizacja@rawamazowiecka.pl

pokój nr 9

Kierownik Biura ds. Rewitalizacji: Mariusz Szadkowski

e-mail: mariusz.szadkowski@miastorawa.pl

tel. 46 814 47 11 wewnętrzny 130

Podinspektor: Krystyna Florczak

e-mail: krystyna.florczak@miastorawa.pl

tel.  46 814 47 11 wewnętrzny 130

Do podstawowego zakresu działania Biura ds. Rewitalizacji należy:

 1. Koordynowanie realizacji programu rewitalizacji oraz jego aktualizacja, a w szczególności:
  1. koordynowanie przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta i inne podmioty na obszarze objętym programem rewitalizacji,
  2. monitorowanie i ewaluacja procesów i efektów programu i działań realizowanych na obszarze objętym programem rewitalizacji,
  3. bieżąca współpraca z Burmistrzem, jednostkami organizacyjnymi miasta i interesariuszami  procesu rewitalizacji,
  4. podejmowanie działań w zakresie informowania i promowania programu rewitalizacji, publikowanie w porozumieniu z podmiotami uczestniczącymi w procesie rewitalizacji informacji o podjętych działaniach w prasie i mediach internetowych,
  5. wsparcie organizacyjne Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji,
  6. pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących zadań realizowanych w ramach procesu rewitalizacji, sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,
  7. przygotowywanie lub uczestnictwo w przygotowywaniu projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta w zakresie realizacji procesu rewitalizacji;
 2. Weryfikacja możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta, w tym opracowywanie wniosków i niezbędnych załączników w zakresie koniecznym do złożenia o uzyskanie dofinansowania;
 3. Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym spółkami miejskimi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie przygotowania wniosku i pozyskania niezbędnych informacji i tworzenia wniosków na potrzeby ogłoszonych naborów o udzielenie dofinansowania;
 4. Planowanie i ewidencjonowanie wydatków oraz dochodów, zaplanowanych w budżecie miasta na zadania biura, w tym jego zmian i aktualizacji;
 5. Wykonywanie zadań określonych w ustawie prawo energetyczne, w zakresie pełnienia funkcji energetyka gminnego.

 

 

 

 

Banery

Kalendarium

Banery