Różne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40,  art. 41, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w związku z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochro-ny Środowiska w Łodzi (pismo znak WOOŚ.411.351.2022.AJa z dn. 04.10.2022 r.) oraz Łódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak ŁPWIS.NSOZNS.9022.503. 2022.AK z dn. 10.10.2022 r.) stwierdzającymi brak możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030”.

Projekty dokumentów wyłożone są do wglądu w terminie od 4 do 24 lutego 2023 r.,  w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, w Biurze Strategii i Przedsiębiorczości w godzinach urzędowania oraz zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Mia-sta: https://bip.rawamazowiecka.pl/ i na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka:
www.rawamazowiecka.pl . 

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w ciągu 21 dni, tj. w terminie od 4 do 24 lutego 2023 r. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
•    w formie pisemnej – na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka oraz w Biurze Podawczym urzędu;
•    ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów;
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowa-nym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: um@rawamazowiecka.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

  • autor: BSP , data: 2023-02-03

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery