Aktualne konkursy

Darowizny Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja przyznaje i przekazuje Darowizny wyłącznie na działania będące realizacją celów statutowych Fundacji, określonych w Statucie. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania m.in. kultury jako dziedzictwa narodowego, działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych, rozwoju przedsiębiorczości, kultury fizycznej, ekologii oraz pomocy społecznej.

Darowizny mogą być przyznawane następującym podmiotom:

  1. Organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; 
  2. Publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe;
  3. Innym podmiotom realizującym przedsięwzięcia zgodne z celami statutowymi Fundacji i wspierające je, w szczególności podmiotom takim jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytucje badawcze, kluby sportowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Nabór jest ciągły.
Podstawą ubiegania się o Darowiznę jest złożenie za pośrednictwem formularza elektronicznego prawidłowo wypełnionego Wniosku wraz z załącznikami, po uprzednim zarejestrowaniu się Wnioskodawcy w systemie wniosków znajdującym się na stronie internetowej Fundacji.     
 Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu.

  • data: 2021-02-03

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery