Aktualne konkursy

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Fundacja PZU finansuje projekty mieszczące się w ramach działalności statutowej, zgodne z jej strategicznymi celami statutowymi oraz z zasadami regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych. Mogą to być przedsięwzięcia z zakresu:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Działalności charytatywnej;
 3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Ochrony i promocji zdrowia;
 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. Działań na rzecz mniejszości narodowych;
 8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach;
 14. Ratownictwa i ochrony ludności;
 15. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 16. Promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji.

Ważne informacje

O dotacje mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 1-2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm., dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego);
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Spółdzielnie socjalne;
 5. Instytucje publiczne, w tym samorządy i instytucje samorządowe, w szczególności składające wniosek w imieniu i na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną zgodną z celami, o których mowa w § 1 ust. 2;

Nabór trwa cały rok

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu 

 • data: 2022-10-20

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery