Zdrowie

Konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Wsparcie Fundacji Energa

Fundacja Energa  udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Przy czym priorytetowo są traktowane wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskim. 

Banery

Kalendarium

Banery