Kultura i Edukacja

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2021

Celem Konkursu, organizowanego przez Fundację PZU, jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. Mieszkańców. Wsparcie  przeznaczone jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Niepodległość to Nasza Sprawa

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Niepodległość to Nasza Sprawa.

Banery

Kalendarium

Banery