Dostępna Szkoła

Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 4 z dofinansowaniem w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

Logotyp Dostępna Szkoła

Projekt Dostępna Szkoła

W maju ubiegłego roku Miasto Rawa Mazowiecka złożyło wniosek pn. „Poprawa dostępności obiektów rawskich szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w projekcie grantowym „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00021/18, który realizowany jest przez Fundację „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląska nr 4A, 00-444 Warszawa. Fundacja jako grantobiorca zawarła z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej będącym Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowę o dofinansowanie projektu grantowego POWR.04.01.00-00-DS07/19. został rekomendowany do dofinansowania w ramach naboru

Udział w projekcie zadeklarowały dwie szkoły:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej;

2) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Wybrane szkoły zostały objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym. Ze względu na pandemię kilkukrotnie przekładany był audyt dostępności w tych szkołach, który ostatecznie zakończył się w styczniu 2022 roku. Na podstawie wyników audytów szkół wykonano raporty zawierające opis stanu faktycznego i wykaz niezbędnych działań w celu spełnienia standardów opisanych w Modelu Dostępnej Szkoły. Właściwy wniosek o dofinansowanie został złożony przez Miasto w dniu 8 lutego 2022 r. i po ocenie formalnej, merytorycznej a następnie po negocjacjach został wybrany do dofinansowania.

Model Dostępnej Szkoły

Model zakłada podjęcie konkretnych działań według określonych standardów dostępności, które pozwolą na zapewnienie kompleksowych rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i edukacyjnych tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki i możliwości do nauki i całościowego rozwoju.  Obiekty szkół będą dostosowane nie tylko do potrzeb uczniów z orzeczeniami, ale również i dla ich opiekunów, którzy chcąc pomóc takim uczniom również muszą obecnie pokonywać różne bariery, które istnieją w budynkach szkół, np. niedostępne ze względu na brak wind, czy łazików schodowych pomieszczenia szkolne, brak prawidłowo oznaczonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych itp. Co ważne, model budowany jest specjalnie dla danej szkoły, w oparciu o jej rzeczywiste potrzeby i możliwości. Podejmowane działania zmierzają do wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt skierowany jest również do pracowników szkół, którzy dzięki szkoleniom zarówno dla rad pedagogicznych jak i os. zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi, nabędą niezbędne umiejętności do pracy z osobami niepełnosprawnymi (nie tylko z uczniami).

Wartość i czas trwania projektu

Przewidywana wartość projektu to 1 404 100,00 zł z czego wysokość grantu wyniesie 1 350 000,00 zł, wkład własny Miasta 54 100,00 zł.

Realizacja projektu została przewidziana na 16 miesięcy w okresie od kwietnia 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Miasto Rawa Mazowiecka będzie zobowiązane do utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia. Miasto jest zobowiązane do realizacji działań zawartych we wniosku właściwym przez każdą ze szkół po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu.

Logotypy POWER

Banery

Kalendarium

Banery