lata 2024/2025

Rawski Budżet Obywatelski na 2024 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych Miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2024 w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kampania promocyjna Rawskiego Budżetu Obywatelskiego –  od dnia 27 grudnia 2023 roku do dnia 9 stycznia 2024 roku;
Zgłaszanie projektów do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego – od dnia 10 stycznia 2024 roku do dnia 24 stycznia 2024 roku;
Analiza (weryfikacja) projektów pod względem formalno-prawnym i merytorycznym od dnia 25 stycznia 2024 roku do dnia 27 stycznia 2024 roku;
Ogłoszenie wyników analizy (weryfikacji) projektów pozytywnie oraz negatywnie ocenionych wraz z uzasadnieniami – od dnia 29 stycznia 2024 roku do dnia 30 stycznia 2024 roku;
Rozpatrzenie ewentualnych odwołań w sprawie projektów odrzuconych– od dnia 7 lutego 2024 roku do dnia 9 lutego 2024 roku;
Akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego i jej ogłoszenie –  od dnia 12 lutego 2024 roku do dnia 14 lutego 2024 roku;
Głosowanie listy projektów  –   od dniach 19 lutego 2024 roku do dnia 4 marca 2024 roku;

Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich projektów do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego  –  od dnia 5 marca 2024 roku do dnia 15 marca 2024 roku.

Uprawnionymi do zgłaszania projektów są mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów. Głosować może każdy mieszkaniec miasta, głosujący którzy w dniu głosowania nie ukończyli 13 lat winni dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na udział w głosowaniu. Mieszkaniec może oddać maksymalnie głos na 2 zadania, na jeden projekt w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, oraz na  projekt na pozostałym obszarze miasta, wskazując tym samym maksymalnie dwa wybrane przez siebie projekty.

Zadania zgłaszane do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),             
- nie dopuszcza się realizacji projektów inwestycyjnych, które są planowane na gruntach nienależących do zasobów nieruchomości miasta, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej oraz terenów osiedli wielomieszkaniowych, po uzyskaniu zgody tegoż użytkownika wieczystego na realizację projektu na okres minimum 5 lat, ze względu na trwałość projektu;                                          
- ogólnodostępne czyli bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta;
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym;                                                   
 - projekt musi być wykonalny technicznie
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 8 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.
Zgłoszeń dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub  w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.
Wniosek musi zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wnioski składane mogą być:
- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
- w formie papierowej, złożone w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka  lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.
Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę zadań do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „Komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.

Zasady podziału środków:
Ogólna suma środków proponowanych do przeznaczenia na realizację zadań na daną edycję Budżetu Obywatelskiego, zostanie podzielona na dwie grupy:
- w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej,  
- na pozostałym obszarze miasta.  

Kwoty zostaną podzielone przy udziale procentowym w stosunku do całej kwoty przeznaczonej na Rawski Budżet Obywatelski:
- w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – 50.000,00 złotych co stanowi 25 % ,
- na pozostałym obszarze miasta – 150.000,00 złotych co stanowi 75 % .

Kryteria podziału środków w każdym z obszarów:

- zadania inwestycyjne czyli budowy, modernizacje lub remonty elementów infrastruktury miejskiej, przy czym teren, na którym będzie realizowana inwestycja, musi stanowić mienie miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich – 70%;

- zadania pozostałe czyli wydarzenia o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, odbywających się na terenie miasta – 30%.                                 

- koszt zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym nie może przekroczyć 1/5 wartości zadania. Organizacja społeczna może być beneficjentem jednego projektu w danej edycji Rawskiego Budżetu Obywatelskiego.


Zadania, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną grupę zostaną wpisane jako propozycja do realizacji w ramach środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dany rok budżetowy.Weryfikacja zgłoszonych wniosków i głosowanie nad zadaniami
Weryfikacji dokonuje Zespół ds. weryfikacji wniosków po zapoznaniu się z oceną merytoryczną wydziałów. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań, dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym w harmonogramie. Minimalna liczba głosów uzyskanych w trakcie głosowania przez projekt rekomendowany do realizacji nie może być mniejsza niż 20.

 

Głosowanie
- drogą elektroniczną na stronie www.rawamazowiecka.pl, załączając skan głosu z własnoręcznym podpisem;
- w formie papierowego głosu złożonego do urny ustawionej w Urzędzie Miasta
Osoba głosująca ma prawo głosować maksymalnie na dwa projekty: jeden realizowany w  w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i jeden na pozostałym obszarze miasta. Głosować może każdy mieszkaniec, a mieszkańcy którzy nie ukończyli 13 lat głosują za zgodą rodzica lub opiekuna.

Głosy traktuje się jako nieważne, jeśli:
- karta do głosowania jest wypełniona nieczytelnie;
-  na podstawie danych zawartych w karcie do głosowania niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego;
- w polach przeznaczonych do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi;
- oddano głosy na więcej niż 2 projekty.
Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu ds. weryfikacji wniosków.
Jeżeli wartość zakwalifikowanych projektów na dany rok, w danej grupie zadań, nie przekroczy wysokości środków finansowych zarezerwowanych na Rawski Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może odstąpić od przeprowadzenia głosowania, w danej grupie zadań.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery