UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 15 Grudnia 2018, Imieniny: Celiny, Niny, Waleriana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, PROMOCJI i INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Pl. Piłsudskiego 4

pok. nr 12, 13

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 42 01

e-mail: inwestycje@rawamazowiecka.pl

 

Naczelnik Wydziału: Paweł Piątkiewicz

Zastępca Naczelnika Wydziału: Bożena Sukiennik

 

 

 

Zadania Wydziału RGPiIE:

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka:

UCHWAŁA Nr XXXIX/368/2001 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 25 października 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 113, poz. 1839 z dnia 23 maja 2002 r.)

§ 6. Do wspólnych zadań wydziałów należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

2. Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli.

3. Przygotowywanie projektów uchwał i innych przepisów gminnych.

4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych zarządu i burmistrza z zakresu administracji publicznej oraz wydawanie decyzji w ramach posiadanych upoważnień.

5. Opracowywanie dla potrzeb zarządu okresowych ocen, informacji i sprawozdań.

6. Terminowe rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, a także wniosków, skarg i postulatów mieszkańców.

7. Opracowywanie w części dotyczącej działania Wydziału projektów założeń do projektów budżetów, projektów wieloletnich programów rozwoju oraz innych planów i programów.

8. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, stosownie do zakresu działania wydziału.

9. Powiadamianie właściwych organów i instytucji o ujawnionych zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu.

10. Składanie na wezwanie sądów urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.

11. Udzielanie na wezwanie upoważnionych organów niezbędnych informacji.

12. Udostępnianie obywatelom informacji dot. działania organów miasta, w zakresie wynikającym z ustaw.

13. Wykonywanie, według właściwości, zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

14. Szkolenie wewnętrzne pracowników w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

15. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału.

16. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, przepisów bhp i ppoż., a także wykazywanie należytej dbałości o mienie Urzędu.

17. Wykonywanie czynności kancelaryjnych określonych stosownymi przepisami.

18. Stosowanie obowiązujących procedur, ustalonych w odrębnych przepisach, w sprawach udzielania zamówień publicznych.

19. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

  • autor: Michał Bors, data: 02.12.2004

Baner

Wirtualny Spacer Rawa Mazowiecka

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.