Podstrony strony Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: mgr Olga Stacherska

Z-ca Kierownika: mgr Marzena Kosmala

Podinspektor: Sylwia Matysek

tel. 46 814 47 79, e-mail: usc@rawamazowiecka.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010

 

Urząd Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej zajmuje się, m. in.:

 • rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • przyjmowaniem zapewnień o brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wydawaniem zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa / w przypadku ślubów konkordatowych,
 • wydawaniem zaświadczeń o stanie cywilnym,
 • wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,
 • udzielaniem ślubów cywilnych,
 • wydawaniem odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • wydawaniem zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • prostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego,
 • przenoszeniem do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego będących dowodem zdarzenia i jego rejestracji,
 • rejestracją urodzeń albo zgonów, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
 • zmianami imion i nazwisk,
 • wydawaniem zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
 • dołączaniem w formie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego wpisów mających wpływ na treść lub ważność aktu, np. wyroków sądowych dot. rozwodów, separacji, ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienia dziecka, ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska, protokołów sporządzonych przez kierowników usc albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów,
 • przyjmowaniem oświadczeń określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prawie o aktach stanu cywilnego, m.in. o uznaniu ojcostwa, oświadczeń o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (w ciągu 3 msc od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego), oświadczeń, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, oświadczeń o zmianie imion dziecka,
 • wysyłaniem wniosków o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • organizacją uroczystości związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • nadawaniem Nr PESEL w przypadkach określonych w ustawie o ewidencji ludności,
 • sporządzaniem przypisków przy aktach stanu cywilnego,
 • prowadzeniem statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzeniem archiwum aktów stanu cywilnego.

UWAGA

Nie zawsze musisz być osobiście w urzędzie, aby załatwić swoją sprawę.
Możesz to zrobić w domu, w pracy. Skorzystaj z e-PUAP i wyślij wniosek lub zgłoszenie urodzenia poprzez platformę elektroniczną. Obsługa interesantów odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach pracy urzędu.
Między godziną 12:00-13:00 każdego dnia realizowane są w wydziale zlecenia elektroniczne wpływające do Urzędu Stanu Cywilnego  i zadania Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W tym czasie nie są obsługiwani interesanci, z wyjątkiem konieczności sporządzenia aktu zgonu. 

Banery

Kalendarium

Banery