UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Piątek, 16 Listopada 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Przeciwdziałanie alkoholizmowi »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku    publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 i poz.1146) oraz uchwały  Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ  ZADANIA

Zadanie  polegające  na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie: udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

Planowane środki finansowe  na  realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  23.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie:  
a) działające na rzecz mieszkańców Rawy  Mazowieckiej,  
b) zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  
c) prowadzące działania w dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d) posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego przedmiotem  konkursu,  
e) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu  wraz z wymaganymi załącznikami.

2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.
3) Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1) Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2016  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016r.
2) Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  umowy.
3) Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.


TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w biurze podawczym (pok. nr 17) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 27 stycznia 2016r.  (środa) do godz. 10.00.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: „Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu  konsultacyjnego”.

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29 stycznia 2016r. Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Komisja Konkursowa odrzuca ofertę:

1) niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.XII.2010r  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011r.  Nr 6, poz.25);
2) nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3) niekompletną, złożoną po terminie
4) złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5) nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.

Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1)  celowości
2)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
3)  efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
4)  rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
5)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6)  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
    
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, w 2014 r. kwotę 23.000 zł. w 2015 r. kwotę 23.000 zł.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.

Zakres  i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
      
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14,  a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

  • autor: Maria Stanisławczyk, data: 2016-01-05

wstecz

Baner

Baner Budżet Obywatelski

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2018 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.