Gospodarka Przestrzenna

Miasto Rawa Mazowiecka jest w 100% pokryte planem miejscowym zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2000 r. Nr 64, poz. 354); uchwałą Nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 572); uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1572);  uchwałą Nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5554) ze zmianami. Z rejestrem planów miejscowych można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka.

Polityka przestrzenna Miasta Rawa Mazowiecka została natomiast określona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rawa Mazowiecka przyjętym uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r., ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Ze Studium oraz planami miejscowymi miasta Rawa Mazowiecka można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Terenami (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pok. nr 19 lub tel. 46 814 43 05) lub poprzez System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka.

Ważnym elementem uchwalania planów miejscowych jest organizowanie dodatkowych konsultacji społecznych dla mieszkańców miasta. Podczas ostatnich konsultacji dotyczących planu obrębu nr 4, na które Miasto otrzymało grant powstał informator dla mieszkanców, który stanowi zbiór wszystkich reguł dotyczących procesu planowania i konsultowania w gospodarce przestrzennej.

 

Wnioski o wypisy, wyrysy, zaświadczenia z planu miejscowego lub studium można pobrać poniżej lub z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka (Wykaz spraw - druki do pobrania =>Wydział Gospodarki Terenami) lub można złożyć przez katalog e-usług. Wnioski zawierają również informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Banery

Kalendarium

Banery