UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 8 Sierpnia 2020, Imieniny: Cypriana, Dominika, Emila

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Terenami » Gospodarka Nieruchomościami - Aktualności »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i poz. 1309) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 1a ww. ustawy, przepisy stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położone są także inne budynki, obiekty budowane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa innych budynków nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIE

Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z urzędu (w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) lub na wniosek (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w przypadku uzasadnienia: potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu).
Za zaświadczenie wydane na wniosek pobierana będzie opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

Zaświadczenia wydane z urzędu, będą dostarczone do Państwa do końca 2019 r. (najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia).

W zaświadczeniu zostanie umieszczona informacja o obowiązku wnoszenia, wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Zaświadczenie wydane z urzędu zostanie doręczone dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencje dotyczącą użytkowania wieczystego. W przypadku rozbieżności między danymi zawartymi w ewidencji gruntów i w księdze wieczystej, Urząd będzie kierował się danymi z księgi wieczystej. Na użytkowniku wieczystym spoczywa bowiem obowiązek uaktualnienia danych i ich ujednolicenia w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej.

Zaświadczenie zostanie również przekazane do sądu wieczysto księgowego, który z urzędu dokona wpisu prawa własności oraz roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA PŁATNA PRZEZ 20 LAT

W zaświadczeniu zostanie umieszczona informacja o obowiązku wnoszenia, wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Opłata ta jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Opłata przekształceniowa należna za 2019 r. płatna będzie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Kolejne opłaty (od 2020 r.) płatne będą do 31 marca każdego następnego roku, przez okres 20 lat (do 31 marca 2038 r.).

Wszystkie opłaty, które Państwo wpłacili w 2019 r. zostaną zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej za bieżący rok. W przypadku rozliczenia należności i stwierdzenia nadpłaty, z urzędu zostanie dokonany zwrot.

OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA JEDNORAZOWA

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka (na piśmie) zamiar jednorazowego wniesienia opłaty pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). W ciągu 14 dni od daty takiego zgłoszenia Burmistrz poinformuje właściciela o wysokości opłaty jednorazowej.

Osoby, które są zainteresowane dokonaniem opłaty jednorazowej za okres 20 lat powinny zgłosić taki zamiar jak najszybciej, bowiem jeśli dokona się wpłaty i zgłosi to, jeszcze przed wydaniem zaświadczenia, to w zaświadczeniu pojawi się zapis, że została wniesiona opłata jednorazowa w całości, co oznacza, że w księdze wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę, którego nie trzeba będzie w przyszłości wykreślać za opłatą już na wniosek właściciela.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej (po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej, zaświadczenie, które będzie stanowiło podstawę do wykreślenia z działu III księgi wieczystej roszczenia o opłatę. Wniosek o wykreślenie roszczenia z kw należy złożyć do sądu wieczysto księgowego i będzie on podlegał opłacie – 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach.

BONIFIKATA ZGODNIE Z ART. 9A

Nowelizacja ustawy o przekształceniu (…) z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadziła w art. 9a katalog uprawnionych do otrzymania bonifikaty w wysokości 99% od opłaty przekształceniowej płatnej jednorazowo. Bonifikata ta będzie udzielona, po złożeniu wniosku, następującym osobom, które są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób:

  • osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
  • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
  • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
  • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym.

Wniosek o bonifikatę najlepiej złożyć po otrzymaniu z urzędu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, tj. pod koniec bieżącego roku. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta bądź w Wydziale Gospodarki Terenami.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A PRZEKSZTAŁCENIE

Przepisy ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu (..) stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym jednorodzinnym bądź w lokalu mieszkalnym, zgodnie z ww. ustawą otrzymają zaświadczenie stwierdzające konieczność wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat. Do zaświadczenia zostanie dołączona informacja o możliwości złożenia wniosku o zmianę okresu wnoszenia opłaty na okres 20 lat. Konieczne będzie jednak złożenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie bądź wniosku o udzielenie pomocy publicznej wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie tych przepisów.

Oświadczenie o chęci wnoszenia opłaty przez 20 lat wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej można również złożyć przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, dlatego zachęcam osoby prowadzące działalność do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Terenami.

Prowadzenie działalności w lokalu bądź w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będzie sprawdzane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po wpisaniu adresu nieruchomości podlegającej przekształceniu.

 

Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, tel. 46-814-40-80.

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.