Gospodarka Nieruchomościami

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Zaświadczenia te, wydane z urzędu, będą dostarczone do Państwa do końca 2019 r., po dniu 15 listopada br.

W miesiącu wrześniu br. wielu mieszkańców Rawy zgłosiło Burmistrzowi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (z góry za 20 lat) za przekształcenie. Głównie byli to właściciele lokali w blokach wielorodzinnych.

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie można zgłaszać w każdym czasie w okresie 20 lat, jednak jeżeli chcą Państwo dokonać zapłaty przed wydaniem zaświadczenia i uniknąć wpisu roszczenia o opłatę w księdze wieczystej, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Terenami najpóźniej do 15 listopada br.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały także wnioski o zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o bonifikatę 99% (dotyczy osób wymienionych w ww. ustawie). Przedmiotowa ulga przysługuje:

  • osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
  • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
  • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
  • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym.

 

Osoby, które spełniają warunki określone powyżej i które chciałby zapłacić opłatę jednorazową przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, również prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Terenami, najpóźniej do 15 listopada br. Prosimy o zgłaszanie się jak najszybciej, bowiem jeśli dokona się wpłaty jeszcze przed wydaniem zaświadczenia, to w zaświadczeniu pojawi się zapis, że została wniesiona opłata jednorazowa w całości, co oznacza, że w księdze wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę, którego nie trzeba będzie w przyszłości wykreślać za opłatą już na wniosek właściciela.

Wszystkie informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wnioski do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w zakładce Wydziału Gospodarki Terenami (www.rawamazowiecka.pl => Menu => Urząd Miasta => Wydział Gospodarki Terenami => Gospodarka nieruchomościami – Aktualności).

 

Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, tel. 46-814-40-80. 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery