Gospodarka Nieruchomościami

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 77, położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy Księże Domki.
  2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 niezbędny jest do realizacji celu publicznego polegającego na budowie drogi publicznej gminnej.
  3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, do zgłoszenia się w ciągu dwóch miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia, do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w celu wykazania swoich praw do nieruchomości.
  4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości opisanej w pkt 1 oraz wydana decyzja zatwierdzająca jej podział.
  5. Ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 18 września 2020 r.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery