Aktualności Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1

Zarządzenie nr 40/2021
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 8 czerwca 2021 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm), art. 8 ust. 15 i art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 20 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kilińskiego 2.
2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Informację o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka"  w Rawie Mazowieckiej zamieszcza się na:
1) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: www.rawamazowiecka.pl .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2021-06-08

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022