UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 17 Stycznia 2019, Imieniny: Antoniego, Jana, Rościsława

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

 

Zadania Wydziału OKZiS:

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka:

UCHWAŁA Nr XXXIX/368/2001 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 25 października 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 113, poz. 1839 z dnia 23 maja 2002 r.)

 § 6. Do wspólnych zadań wydziałów należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

2. Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli.

3. Przygotowywanie projektów uchwał i innych przepisów gminnych.

4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych zarządu i burmistrza z zakresu administracji publicznej oraz wydawanie decyzji w ramach posiadanych upoważnień.

5. Opracowywanie dla potrzeb zarządu okresowych ocen, informacji i sprawozdań.

6. Terminowe rozpatrywanie wniosków i interpelacji radnych, a także wniosków, skarg i postulatów mieszkańców.

7. Opracowywanie w części dotyczącej działania Wydziału projektów założeń do projektów budżetów, projektów wieloletnich programów rozwoju oraz innych planów i programów.

8. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, stosownie do zakresu działania wydziału.

9. Powiadamianie właściwych organów i instytucji o ujawnionych zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu.

10. Składanie na wezwanie sądów urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.

11. Udzielanie na wezwanie upoważnionych organów niezbędnych informacji.

12. Udostępnianie obywatelom informacji dot. działania organów miasta, w zakresie wynikającym z ustaw.

13. Wykonywanie, według właściwości, zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

14. Szkolenie wewnętrzne pracowników w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

15. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału.

16. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, przepisów bhp i ppoż., a także wykazywanie należytej dbałości o mienie Urzędu.

17. Wykonywanie czynności kancelaryjnych określonych stosownymi przepisami.

18. Stosowanie obowiązujących procedur, ustalonych w odrębnych przepisach, w sprawach udzielania zamówień publicznych.

19. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

 

§ 11.

 Do podstawowego zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Rawa Mazowiecka,

2) zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli,

3) sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli,

4) opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz przedkładanie ich zarządowi do zatwierdzenia,

5) prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół i przedszkoli,

6) prowadzenie spraw związanych z:

a) powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli oraz jednostek kultury i sportu,

b) powołaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów,

c) dokonywaniem oceny dyrektora oraz powoływanie komisji do rozpatrywania odwołania od oceny dyrektora w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

d) z powoływaniem rady oświatowej,

e) z ustalaniem sieci publicznych szkół i przedszkoli,

7) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli,

8) prowadzenie spraw związanych z określaniem zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom,

9) prowadzenie spraw związanych z określaniem zasad:

a) rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

b) udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,

c) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, rehabilitantów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość,

10) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrodami Burmistrza Miasta,

11) wykonywanie sprawozdawczych i statystycznych obowiązków w zakresie edukacji,

12) współudział w planowaniu wydatków budżetowych przeznaczonych na działalność oświatową,

13) zapewnienie przepływu informacji pomiędzy miastem, Kuratorium Oświaty, MEN a szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez miasto,

14) realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia,

15) prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,

16) nadzór nad działalnością instytucji upowszechniania kultury,

17) prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury i miejsc pamięci narodowej,

18) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie będących zabytkami,

19) prowadzenie nadzoru nad działalnością bibliotek i muzeum,

20) upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

21) nadzór nad działalnością jednostek kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

22) intensyfikacja rozwoju usług sportowych i turystycznych,

23) koordynacja rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych i turystycznych,

24) koordynowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży,

25) prowadzenie spraw nieletnich i zagrożonych środowiskowo i podlegających jurysdykcji prawnej,

26) współdziałanie z placówkami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

drukuj ()

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory 2018

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.