obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem wyżej wymienionych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W sytuacji gdy jego zamierzony pobyt nie  przekracza 3 miesięcy, nie ma obowiązku zameldowania się.

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma  obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego zamierzony pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekroczy 30 dni.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się:
- w formie pisemnej na formularzu Zgłoszenie pobytu czasowego / Zgłoszenie pobytu stałego
- w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na
  platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl;
- w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba   zamieszkuje.

Zameldowania przez Internet (w formie dokumentu elektronicznego) NIE MOŻE dokonać cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z wymienionych powyżej państw.

 

Banery

Kalendarium

Banery