Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

 Rawa Mazowiecka, dnia 13.04.2010r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek FOOD SERVICE Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 35A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   budowie „ujęcia wód podziemnych – studnia Nr 1 na terenie ubojni trzody FOOD SERVICE   w Rawie Mazowieckiej ul. Mszczonowska 35A, którego inwestorem będzie FOOD SERVICE   w Rawie Mazowieckiej ul. Tatar 4. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 205/6 obręb 2 położonej przy ul. Mszczonowskiej 35A   w Rawie Mazowieckiej, powiat rawski, województwo łódzkie..
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii następujących organów:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.
Jednocześnie informujemy, że akta sprawy są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej   Urzędu Miasta , Placu Piłsudskiego 4 pokój nr 18.
Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od wywieszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej pok. 12 I piętro, Plac Piłsudskiego 5 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy budynku Urzędu Miasta i biuletynie informacji publicznej miasta Rawa Mazowiecka.
 
 
 
                                                                                              Burmistrz Miasta
                                                                                              Rawa Mazowiecka
                                                                                             
Eugeniusz Góraj

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery