UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 24 Listopada 2020, Imieniny: Emmy, Jana, Aleksandry

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strona główna »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka
unieważniono przetarg na „ utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka”
2005.11.30

Urząd Miasta  Rawa Mazowiecka informuje, iż w dniu 30.11.2005 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia na „ utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka” z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 93 pkt 1 ust. 4  ustawy – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177/

 

Rawa Mazowiecka, dnia 30.11.2005 r.

unieważnienie przetargu na „ pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka”
2005.11.30

Urząd Miasta  Rawa Mazowiecka informuje, iż w dniu 30.11.2005 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia na „ pielęgnację skwerów  miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka” z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 93 pkt 1 ust. 4  ustawy – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177/

 

Rawa Mazowiecka, dnia 30.11.2005 r.

2005.11.17
URZĄD MIASTA
PL.PIŁSUDSKIEGO 4
96-200 RAWA MAZOWIECKA
BANK PEKAO S.A.
I oddział Skierniewice
90 1240 3321 1111 0000 2854 4623
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.
2005.11.16

/>/>                            Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23            

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony  na wykonanie remontów  cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:

Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod 45233252- 0

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki

       Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

         Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

         Termin wykonania zamówienia: - od 10 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.

         W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 

            - obcięcie ubytków do regularnych kształtów,

            - przygotowanie podłoża,

            - uzupełnienie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- bitumiczną,

            - zawałowanie wbudowanej masy do poziomu istniejącej nawierzchni.

        W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki    określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień   Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

   Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

         Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic    gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka”należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 02 grudnia 2005r. do godz.  1000.  

         Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 02 grudnia 2005r. o godz.1005.

        Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

   Wadium:  500 zł.

   Kryteria oceny ofert:

          Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

          Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni wszystkie warunki tego postępowania i   zapewni najniższą cenę.

         Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

          Duda Dariusz,     Pl. Piłsudskiego 4 , pokój nr   15 , tel. (046) 814 34 57 wew. 141                                               

        

          Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

          terminu składania ofert.

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
2005.11.15

                            Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

CPV -    77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

 

-          77314100-5- utrzymanie trawników,

-          77211500-7- pielęgnacja drzew;

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

         Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

         Nie przewiduje się  zamówień uzupełniających.

  Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006 r.

  W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

   art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

   z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

   Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

   mowa w pkt 9 siwz.

   Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie zieleni w pasach dróg  

  powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa    

  Mazowiecka  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005 r.   

  do  godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

   Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

   w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1005

   Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

   Wadium: 500 zł.

    Kryteria oceny ofert:

    Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

         Termin związania ofertą: 30 dni.

         Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Treść strony

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.