Decyzja środowiskowa firmy LOGIS S.A.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zgodnie z art. 10 § 1 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Inwestora firmy LOGIS S.A., ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wrzesińską z firmy Ekolab Sp. z o.o.,

zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z całością zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w tym treścią stanowisk pozostałych organów współdziałających:

  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej - znak: PPIS.ZNS.470.5.19 z dnia 01.04.2019 r.,
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łodzi, - znak: WOOŚ.4220.94.2019.Mgr.7 z dnia 31.07.2019 r.,
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - znak: WA.RZŚ.436.1.659.2019.YY05.KP z dnia 27.03.2019 r. 

w pok. 18 – Wydział Gospodarki Komunalnej (od pn do czw w godz.: 8.00-16.00; pt w godz: 8.00-15.00).

Zainteresowane strony mogą również składać uwagi oraz wnioski w niniejszej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

 

  • data: 2019-09-26

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery