UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek, 26 Października 2020, Imieniny: Ewarysta, Lucjana, Damiana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Uchwała nr XXV/187/17 z dnia 23.01.2017 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Uwagi i wnioski do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Nasz znak: GK.6220.12.2016                                    Data: 12.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016.353. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Rawa Mazowiecka”.

Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest:

Niskoemisyjny rozwój miasta Rawa Mazowiecka  wynikający z ograniczenia emisji CO2, poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W szczególności celami Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020:

 • Redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Zwiększenia udziału energii odnawialnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • Redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • Poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

W niniejszym Planie, w oparciu o wyniki inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka wyznaczono działania, ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym (wraz z podaniem kosztów, podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania, terminu realizacji zadania oraz efektów energetycznych i ekologicznych). Realizacja tych działań, umożliwi zmniejszenie energochłonności gospodarki miasta, ograniczenie emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
a pośrednio również poprawę stanu środowiska na terenie miasta i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Założenia wyjściowe Planu,
 • Charakterystyka miasta Rawa Mazowiecka,
 • Wyniki inwentaryzacji dwutlenku węgla,
 • Prognoza emisji do 2020 roku,
 • Strategia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Aspekty organizacyjne i finansowe,
 • Monitoring realizacji Planu,
 • Przewidywany efekt energetyczny i ekologiczny realizacji Planu.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka http://www.rawamazowiecka.pl.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 12.12.2016 r. do dnia 02.01.2017r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5; 96-200 Rawa Mazowiecka,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  um@rawamazowiecka.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.   

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej http://www.rawamazowiecka.pl.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

                                                                               Burmistrz Miasta

                                                                              Dariusz Misztal

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.