Strategia rozwoju elektromobilności

  • Grafika informująca  o sfinasowaniu zadania ze środków NFOŚiGW

Zadanie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030” zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Opis przedsięwzięcia

W ramach realizacji przedsięwzięcia Miasto Rawa Mazowiecka planuje przygotowanie dokumentu - strategii dotyczącej rozwoju elektromobilności na terenie miasta do roku 2030. Realizacja zadania zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu. W ramach strategii Miasto zakłada następujące działania:

  1. Zwiększenie wykorzystania ekologicznych środków transportu (np. rower), ruchu pieszego oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. strefa ruchu uspokojonego).
  2. Określenie możliwości utworzenia spójnej sieci dróg rowerowych wraz z rozbudową infrastruktury rowerowej.
  3. Określenie możliwości rozbudowy sieci infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i utworzenie, w miarę możliwości, co najmniej jednego takiego punktu.

Wdrożenie strategii ma przyczynić się do zmiany sposobu korzystania ze środków transportu na rzecz większego wykorzystania alternatywnych środków transportu, np. rower lub transport zbiorowy. Opracowanie strategii pozwoli  na określenie możliwości przygotowania  wstępnego harmonogramu rozbudowy ścieżek rowerowych, które pozwolą na większy udział transportu rowerowego w życiu codziennym mieszkańców. Strategia stworzy także podstawę do włączenia się do ogólnopolskiej sieci ładowania pojazdów. Strategia pozwoli ocenić bezpieczeństwo energetyczne jednostki samorządu terytorialnego i przygotować harmonogram ewentualnych działań przyczyniających się do rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie te działania przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez większe wykorzystanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służy realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności "Energia do przyszłości", przyjętego przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.
  • krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.
  • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
  • Logo informujące o sfinansowaniu zadania przez NFOŚiGW

Ankieta internetowa dotycząca elektromobilności - wypełnij!

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tematyki elektromobilności. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców oraz przedsiębiorców, które będą uwzględnione w dokumencie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”, na przygotowanie którego Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało dofinansowanie od NFOŚiGW.

Ankieta internetowa dotycząca elektromobilności

Ankieta internetowa stanowiła pierwszy etapu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Przeprowadzenie tego etapu konsultacji miało na celu zdiagnozowanie wstępnych problemów i potrzeb mieszkańców Rawy Mazowieckiej odnoszących się do szeroko pojętej elektromobilności.

Punkt konsultacyjny w formie elektronicznej – strategia elektromobilności

W terminie od 23 marca do 3 kwietnia będzie funkcjonował w formie elektronicznej punkt konsultacyjny w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych w związku z zadaniem polegającym na przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”.

Punkt konsultacyjny w formie elektronicznej

Punkt konsultacyjny stanowił drugi etap konsultacji społecznych dotyczących przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Ten etap konsultacji miał za zadanie umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z projektem dokumentu dotyczącego strategii elektromobilności oraz zgłoszenie swoich uwag do niego.

Strategia elektromobilności – konsultacje on-line

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju, nie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowane na 21 maja br. w ramach konsultacji społecznych dotyczących elektromobilności. Zamiast niego odbędą się konsultacje w formie elektronicznej.

Konsultacje on-line

Konsultacje w formie elektronicznej stanowiły ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Ten etap konsultacji miał umożliwić mieszkańcom ponowne zgłoszenie swoich uwag do projektu dokumentu dotyczącego strategii elektromobilności oraz wyjaśnienie zagadnień z nim związanych.

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030

W dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą nr XX/164/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka został przyjęty dokument pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Jest to kompleksowy dokument strategiczny, którego celem jest rozpoznanie problemów oraz potrzeb występujących na terenie miasta a związanych z szeroko rozumianą mobilnością, a także analiza możliwych działań związanych z mobilnością i ograniczeniem emisyjności transportu oraz propozycje działań zmierzających do rozwoju elektromobilności w mieście. Przyjęcie strategii i jej wdrażanie ma się również przyczynić do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Banery

Kalendarium

Banery