Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka

Projekt ma na celu kompleksową rewitalizację miasta Rawa Mazowiecka, której wynikiem będzie wprowadzenie oraz przywrócenie na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz gospodarczych, związanych z funkcją usługowo- handlową. Realizacja celu wpłynie na ograniczenie zjawisk związanych z problemami społecznymi, co będzie sprzyjać osiągnięciu długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno- gospodarczych oraz zapewnieniu mieszkańcom szerokiego dostępu do usług publicznych. Zaplanowane prace budowlano- remontowe będą uwzględniać zasadę „uniwersalnego projektowania”, co pozwoli dostosować infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu jest niezbędna do wyprowadzenia ze zdiagnozowanego stanu kryzysowego obszaru rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego, podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. Wykonanie zaplanowanych zadań sprzyjać będzie ograniczeniu ubóstwa, bezrobocia, poprawie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji grup wykluczonych społecznie. Aby osiągnąć planowane efekty, projekt będzie realizowany w ramach czterech zadań inwestycyjnych odnoszących się do poszczególnych sfer. W sferze przestrzenno- funkcjonalnej oraz technicznej poprzez modernizację dwóch zabytkowych budynków oraz przestrzeni publicznej i infrastruktury. W sferze społecznej poprzez ograniczenie wykluczenia społecznego. W sferze gospodarczej poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości związanej z poprawą atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawą poziomu bezpieczeństwa oraz poprawą dostępności do zabytkowego centrum Rawy Mazowieckiej. W sferze środowiskowej poprzez m.in. działania zwiększające efektywność energetyczną związaną z budową energooszczędnego oświetlenia. Projekt jest kluczowym etapem zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta, połączonego z budową aktywnej społeczności lokalnej, współpracującej i działającej na rzecz włączenia społecznego, wspierania przedsiębiorczości oraz ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych w obszarze stanowiącym o charakterze miasta. Zadania planowane w ramach projektu są komplementarne z dotychczas zrealizowanymi przedsięwzięciami i tymi planowanymi  w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, których realizacja pozwoli na osiągnięcie efektu synergii oraz kompleksowości prowadzonych działań rewitalizacyjnych. Projekt realizuje również cele zawarte w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019.

W ramach realizacji projektu wyróżniono 4 zadania:

  • adaptację i rozbudowę zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej 
  • przebudowę i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
  • rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego 
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Podmiotem realizującym projekt jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Projekt realizowany będzie na obszarze rewitalizacji. Zakres terytorialny projektu obejmuje zdegradowany obszar miejski, czyli zabytkowe centrum miasta (Rynek Starego Miasta) oraz obszary zabudowy staromiejskiej.

Rezultatem realizacji zadań będzie przede wszystkim spadek poziomu wykluczenia społecznego, wzrost aktywności społecznej mieszkańców Rawy Mazowieckiej, poprawa jakości przestrzeni publicznej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, zmniejszenie powierzchni zdegradowanej zabytkowej przestrzeni publicznej, wzrost dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wzrost efektywności energetycznej w przestrzeni publicznej. 

Dofinansowanie pochodzi z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

O projekcie rewitalizacji kompleksowo

Przez blisko 6 ostatnich lat w centrum naszego miasta trwały prace związane z projektem „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Obejmowały one swoim zasięgiem muzeum, jatki, park miejski oraz przestrzeń publiczną obszaru staromiejskiego. Ze względu na kompleksowość robót i zabytkowy charakter obiektów oraz przestrzeni, w projekcie uczestniczyli specjaliści i ekipy z wielu branż. Efekty realizacji tego największego od wielu lat przedsięwzięcia w naszym mieście mogą Państwo obejrzeć tutaj.

  • data: 2022-08-22

Rok 2019

Unijny projekt rewitalizacji centrum miasta - na półmetku

Przez kilkanaście minionych lat przeprowadzono wiele inwestycji poza historycznym centrum miasta. Zadbano m.in. o bazę oświatową, kulturalną, rekreacyjno – sportową, wybudowano lub wyremontowano drogi, położono infrastrukturę podziemną, wykonano termomodernizację obiektów.

Samo centrum Rawy czyli miejsce, do którego przyjezdni kierują zazwyczaj swoje pierwsze kroki, pod tym względem nie zostało doinwestowane. A tym samym przez lata nie zmieniła się jego funkcjonalność. Często mówi się o nim jak o gigantycznym parkingu, miejscu bez charakteru. A jest to teren objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ma więc duży potencjał kulturowy i reprezentacyjny.

Wzmocnieniu tej funkcji oraz stworzeniu możliwości nowych działań społecznych i gospodarczych będzie sprzyjał realizowany od 2017 r. projekt inwestycyjny „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Chcemy, żeby po jego zakończeniu w 2021 r. powstała przestrzeń atrakcyjna i przyjazna zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

15 lat Polski w UE – 15 lat dla Rawy

Blisko 100 projektów na kwotę ponad 170 mln zł, w tym ok. 100 mln zł dofinansowania z UE. To jest bilans 15 lat dla miasta Rawa Mazowiecka i efekt pracy kilkudziesięciu podmiotów publicznych i prywatnych – beneficjentów środków europejskich. Mowa tu o podmiotach publicznych szczebla lokalnego i regionalnego.

Miasto Rawa Mazowiecka jako jednostka samorządu terytorialnego wraz ze swoją spółką RAWiK oraz MOPS przeprowadziło lub aktualnie realizuje ponad 20 projektów na łączną kwotę ok. 144 mln zł, w tym kwota dofinansowania wynosi ok. 84 mln zł.

Obszary, które zostały objęte projektami: infrastruktura – budynki, drogi, sieci, sprzęt oraz tzw. kapitał ludzki – dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice, a także dorośli korzystający ze wsparcia MOPSu. Pierwsze inwestycje miejskie z udziałem środków europejskich to ścieżka rowerowa z zalewu Tatar do parku i modernizacja rawskiego domu kultury.

Rok 2017

Umowa na dofinansowanie z UE podpisana

W środę, 18 października, w obecności wicemarszałka Dariusza Klimczaka oraz członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej, została podpisana umowa na dofinansowanie z UE infrastrukturalnego projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka. Miasto otrzymało blisko 16 mln zł na realizację czterech zadań inwestycyjnych, zawartych w projekcie: tj. na:

Rawa na liście projektów z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 5 września opublikował listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania ze środków UE, w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 - VI Oś Priorytetowa: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Rawski projekt rewitalizacyjny, obejmujący cztery zadania, został oceniony wysoko. Dwa zadania są już w trakcie realizacji, tj. rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego oraz remont muzeum. Na rewaloryzację parku Miasto pozyskało także środki z WFOŚiGW w Łodzi. Na najbliższe lata zaplanowane są działania związane z kolejnymi dwoma zadaniami: przebudową i adaptacją na cele społeczne zabytkowych jatek oraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznych w centrum Rawy.

  • autor: WRGPiIE

Banery

Kalendarium

Banery