"Człowieku mały,duży - segreuj śmieci - wszystkim to służy" - piknik ekologiczny z zakresu segregacji odpadów

 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Człowieku mały, duży – segreguj śmieci-wszystkim to służy

Wartość ogólna zadania: 42 600,00 zł brutto

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie dotacji: 35 000,00 zł brutto

Cel projektu

Celem programu jest nauczenie dzieci i dorosłych poprawnej segregacji śmieci. Uwrażliwienie na konieczność zmniejszenia ilości produkowanych odpadów. Doprowadzenie do powszechnej i poprawnej segregacji odpadów i tym samym większego recyklingu. Postawy i zachowania proekologiczne, powinny mieć swoje przełożenie na postępowanie w domu.

Zakładane efekty

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na to, że Uczestnik pikniku:

 • zna zagrożenia wynikające z nadmiernej produkcji odpadów i wie, jak można zmniejszyć ilość produkowanych odpadów,
 • rozumie skutki niewłaściwego zachowania się w naturalnym środowisku,
 • wykorzystuje  surowce wtórne w pracach plastyczno-technicznych,
 • bierze odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego,
 • poprawnie segreguje odpady,
 • przyczynia się do zmniejszenia odpadów „zmieszanych”, które są składowane na składowisku odpadów.

Zakres zadania

Miasto Rawa Mazowiecka planuje realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja I”, BLOK II: Kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska realizowana w ramach jednego z poniższych priorytetów: Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu.

Program zadania obejmuje organizację ekologicznego pikniku w przestrzeni publicznej Miasta Rawa Mazowiecka w ramach którego zorganizowanych zostanie m.in.  5  stanowisk edukacyjnych, które dotyczyć będą następujących aspektów :

 • Stanowisko wiedzy z zakresu segregacji odpadów komunalnych,
 • Stanowisko - Odpowiedzialna konsumpcja – co robić, aby wytwarzać mniej odpadów?
 • Stanowisko sportowe – tutaj prowadzone będą eko-zajęcia aktywizujące najmłodszych w zakresie wiedzy ekologicznej w połączeniu z aktywnością ruchową,
 • Stanowisko prac manualnych – przy tym stanowisku odbywać się będą zajęcia plastyczne i techniczne o tematyce związanej wykorzystywaniem niepotrzebnych rzeczy, w celu stworzenia czegoś nowego,
 • Strefa relaksu z książkami i układankami ekologicznymi.

www.wfosigw.lodz.pl 

 

   

 • data: 2024-04-25

Banery

Kalendarium

Banery