Terminy płatności oraz stawki opłat

Od 1 lipca zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr XXXVIII/331/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 

Wzrost stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2022 r.

W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 lipca 2022 r. wynosić będzie 21,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stawka opłaty wynosić będzie 63,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego. Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika przydomowego. Tutaj można pobrać druki deklaracji uwzględniające zniżkę.

Terminy wnoszenia opłat i zmiany deklaracji

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości, np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 15.
Zgłoszeniu zmiany ilości osób na nieruchomości podlegają również pracownicy sezonowi, a także uchodźcy z Ukrainy zamieszkujący na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy płatności

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w łącznej wysokości za dwa miesiące z dołu w następujących terminach:

  • za styczeń i luty – do końca lutego danego roku,
  • za marzec i kwiecień – do końca kwietnia danego roku,
  • za maj i czerwiec – do końca czerwca danego roku,
  • za lipiec i sierpień – do końca sierpnia danego roku,
  • za wrzesień i październik – do końca października danego roku,
  • za listopad i grudzień – do końca grudnia danego roku.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtową stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać winni jeden raz w roku z góry w terminie do 30 czerwca danego roku.

Zmiana stawek opłat od 1 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 4 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/226/21 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 1065).

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629,  z 2019 r., poz. 730) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 19 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka(Dziennik Urzędowy Województwa łódzkiego z 2019 r., poz. 3959).

Banery

Kalendarium

Banery