Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

Zwolnienia w części z opłaty dla posiadaczy przydomowych kompostowników

Zwolnienie w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 10 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć korektę deklaracji.

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy KDR

Przypominamy Państwu, że przyjęta w lutym 2016 r. uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XIV/102/16 pozwala na zastosowanie zwolnień w opłatach za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych. Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie i obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.

W myśl tego przepisu, przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18  roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25  roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,

     3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Banery

Kalendarium

Banery