Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 347, 346 obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie którego inwestorem jest FMR Lisicki Janusz Lisicki z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Wałowskiej 2.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej zawiadamia strony postępowania  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącego zakładu” na działkach o nr ewid. 347, 346 obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie którego inwestorem jest FMR Lisicki Janusz Lisicki z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Wałowskiej 2.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej kpa w związku z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 283)Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek FMR Lisicki Janusz Lisicki, ul. Wałowska 2,96–200 Rawa Mazowiecka.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz.U. z 2020, poz. 283)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie  art. 10 § 1 i art. 49 w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 9 grudnia 2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 9 listopada 2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 9 października 2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) zwanej dalej kpa w związku z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 283) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-300 Tomaszów Mazowiecki,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) zwanej dalej kpa w związku z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 283) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-300 Tomaszów Mazowiecki,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Barlickiego 2, 97-300 Tomaszów Mazowiecki (adres do korespondencji ul. Konarskiego 18C lok. 0-3, 44-100 Gliwice), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Rawa Mazowiecka 2” o mocy do 3 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 324/4, 325/4, 326/1 w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie Burmistrza Miasta o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Barlickiego 2, 97-300 Tomaszów Mazowiecki (adres do korespondencji ul. Konarskiego 18C lok. 0-3, 44-100 Gliwice), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Rawa Mazowiecka 1” o mocy do 3 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 364, 365/1, 363/3, 362/3, 361/1 w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
zawiadamia Strony:
- o wydaniu w dniu 23.03.2020r. decyzji umarzającej w całości postępowanie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestora firmy FAM Sp.
z o.o.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zwanej dalej kpa w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1712) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Inwestora firmy FAM Sp. z o.o. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zwanej dalej kpa w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1712) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek Inwestora TABO Kuzimski Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Opoczyńskiej 8 w Rawie Mazowieckiej,

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 12 listopada 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia Strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 10 czerwca 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 25 kwietnia 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Znak sprawy: GK.6220.8.2016.30                              Rawa Mazowiecka, dn. 25.03.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E

    Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1936 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 204/2, 205/3, 205/8, 206/3, 206/8, 207/3, 207/10, 208/3, 208/9, 208/10, 209/3, 209/11, 209/12 obręb 2 Miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, planowanego do realizacji przez firmę Food Service Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Mszczonowskiej 35a w Rawie Mazowieckiej.
    Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wystąpił o ponowne uzgodnienie warunków jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz zasięgnął ponownej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z uwagi na pojawienie się nowego dowodu w sprawie w postaci ekspertyzy do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
    Wszystkie dokumenty w sprawie dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu.
Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 4 lutego 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 17 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1936 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.- Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

       Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1, art. 49 oraz 61 § 1 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 8 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie: 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 26 stycznia 2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 7 grudnia 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

          Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, zgodnie z art. 33 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 15 czerwca 2015r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235)

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA RAWA MAZOWIECKA na lata 2012-2032”.

POSTANOWIENIE

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie

zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

POSTANOWIENIE

Postanowienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 17 stycznia 2012r. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka- FazaI".

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko.

Załącznik

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r., Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego 70 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia zawiadamiam, że w dniu 06.09.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie i renowacji sieci wodociągowej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I, którego inwestorem będą Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( dz. u. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.), w związku z wnioskiem Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka z dnia 07.04.2011 r. znak: Ldz. 598/JRP/2011 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta znak: 7624/32/2008 z dnia 27.06.2008r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i renowacji sieci wodociągowej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.), w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rawa Mazowiecka z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej w Rawie Mazowieckiej”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.), w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rawa Mazowiecka z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” „przebudowa skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej w Rawie Mazowieckiej” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 145, 1/3, 480/1, 480/17 i 480/16 obręb 7 w Rawie Mazowieckiej , powiat rawski , woj. łódzkie, którego inwestorem będzie Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r., Nr 98. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamiam, że w dniu 02.07.2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "budowa ul. Murarskiej” w Rawie Mazowieckiej

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) , art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.u. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Rawa Mazowiecka, dnia 13.04.2010r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek FOOD SERVICE Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 35A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Podaję do publicznej wiadomości następującą informacje:
W dniu 11.03.2010 roku na wniosek Pana Andrzeja Stępniaka właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 14a została wydana decyzja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

DECYZJA

o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoNa podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
O B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, że na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej ,
ul. Tatar 1A zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na robotach odtworzeniowych, remontowych i modernizacyjnych obiektów zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej- Etap 2
Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
w dniu 14.05.2007 r. na wniosek Prologis Poland XXXI Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 20 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego „na budowie projektowanego centrum magazynowo-logistyczno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną”.
Decyzja FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o., 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16

Banery

Kalendarium

Banery