UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 27 Września 2020, Imieniny: Wincentego, Damiana, Wawrzyńca

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Urząd Stanu Cywilnego » Obsługa interesanta »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Sporządzenie aktu urodzenia:

W celu sporządzenia aktu wymagane są:

   - dokumenty tożsamości rodziców dziecka,

   - cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

  - celem złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa wymagana jest obecność obydwojga rodziców.

Uwagi

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi karta urodzenia wystawiona przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia (przekazywane bezpośrednio przez szpital do USC) lub karta martwego urodzenia.
 2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.
 4. Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego – tylko w przypadku, gdy ojcostwo dziecka jest ustalone (dziecko pochodzi z małżeństwa lub wcześniej nastąpiło uznanie ojcostwa).
 5. Po upływie terminu zgłoszenia urodzenia – kierownik USC sporządza akt oraz wybiera imię dziecka z urzędu. 

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają dokument stwierdzający tożsamość oraz składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności  wyłączających zawarcie małżeństwa, a także zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. kobieta po ukończeniu 16-go roku życia a przed ukończeniem lat 18-stu –wymagane prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa). 

Cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca z obowiązku złożenia takiego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy stan cywilny rozwiedziony) lub odpis aktu zgonu współmałżonka (gdy stan cywilny wdowiec) wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula,
 

Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
- pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Uwagi

 1. Do przyjęcia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Kierownik USC winien posiadać w rejestrze stanu cywilnego do wglądu akty stanu cywilnego narzeczonych (akt urodzenia oraz akt małżeństwa-w przypadku osób rozwiedzionych, akt zgonu współmałżonka-w przypadku osób owdowiałych). Jeżeli akty te nie znajdują się jeszcze w rejestrze a zostały sporządzone w innym USC, istnieje konieczność uprzedniego ich wpisania do rejestru – co może się wiązać z 10- dniowym oczekiwaniem. Wobec powyższego, wskazany jest wcześniejszy kontakt z USC celem ustalenia, czy akty znajdują się w rejestrze i ewentualnego wpisania aktów do rejestru stanu cywilnego. 
 2. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 3. Małżeństwo przed Kierownikiem USC może być zawarte po upływie miesiąca od złożenia przez osoby zamierzające je zawrzeć pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania, jeśli przemawiają za tym ważne względy.
 4. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 5. Jeżeli oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mają być złożone poza lokalem USC wymagany jest dodatkowy wniosek, na którym właściciel lokalu – terenu, gdzie ma odbyć się uroczystość potwierdza datę, miejsce planowanej uroczystości oraz zapewnienie uroczystej formy i bezpieczeństwa osób obecnych.
 6. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Opłata skarbowa: 84,00 zł za sporządzenie małżeństwa. W przypadku zawarcia małżeństwa poza lokalem USC – dodatkowa opłata skarbowa – 1.000,00 zł.


Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają dokument stwierdzający tożsamość oraz składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności  wyłączających zawarcie małżeństwa, a także zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. kobieta po ukończeniu 16-go roku życia a przed ukończeniem lat 18-stu –wymagane prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa). 

Cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca z obowiązku złożenia takiego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy stan cywilny rozwiedziony) lub odpis aktu zgonu współmałżonka (gdy stan cywilny wdowiec) wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula.
 

Uwagi

- do przyjęcia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Kierownik USC winien posiadać w rejestrze stanu cywilnego do wglądu akty stanu cywilnego narzeczonych (akt urodzenia oraz akt małżeństwa-w przypadku osób rozwiedzionych, akt zgonu współmałżonka-w przypadku osób owdowiałych). Jeżeli akty te nie znajdują się jeszcze w rejestrze a zostały sporządzone w innym USC, istnieje konieczność uprzedniego ich wpisania do rejestru – co może się wiązać z 10- dniowym oczekiwaniem. Wobec powyższego, wskazany jest wcześniejszy kontakt z USC celem ustalenia, czy akty znajdują się w rejestrze i ewentualnego wpisania aktów do rejestru stanu cywilnego. 

- zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

- narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

- zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie, którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa (przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy).

Opłata skarbowa: 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa na konto USC - na terenie, którego małżeństwo zostanie zawarte.


Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa:

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej – chyba, że orzeczenie o rozwodzie jest już wpisane w akcie małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
 3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone osobiście przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.
 4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Uwagi:

- do przyjęcia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Kierownik USC winien posiadać w rejestrze stanu cywilnego do wglądu akty stanu cywilnego wnioskodawcy (akt urodzenia oraz akt małżeństwa-w przypadku osób rozwiedzionych, akt zgonu współmałżonka-w przypadku osób owdowiałych). Jeżeli akty te nie znajdują się jeszcze w rejestrze a zostały sporządzone w innym USC, istnieje konieczność uprzedniego ich wpisania do rejestru – co może się wiązać z 10- dniowym oczekiwaniem. Wobec powyższego, wskazany jest wcześniejszy kontakt z USC celem ustalenia, czy akty znajdują się w rejestrze i ewentualnego wpisania aktów do rejestru stanu cywilnego. 

 

- zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Opłata skarbowa: 38,00 zł za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.


Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego:

Wymagane Dokumenty

 1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców dziecka.
 2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany, jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 3. Zaświadczenie lekarza o ciąży- w przypadku, gdy uznanie dotyczy dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego.

Uwagi

Uznać ojcostwo można:

- dziecka, co do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,

- gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,

- gdy dziecko jest małoletnie (dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa).

- przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

- uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


Zgłoszenie zgonu / sporządzenie aktu zgonu:

Wymagane Dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Uwagi

- zgon osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

- jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

- do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

        małżonek,

 • krewni zstępni (dzieci, wnuki),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (synowa, zięć, teść, teściowa).

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia:

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego odpisu aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 4. Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższe wnioski drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
 5. Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Uwagi

- z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów. np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.

- podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej, małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

- interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować, np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.

- odpis aktu, zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Opłata skarbowa:

 • 22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony,
 • 33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,
 • 22 zł – opłata skarbowa za odpis wielojęzyczny,
 • 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • 17 zł – pozostałe zaświadczenia, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym:

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym podpisywany w obecności kierownika USC lub jego z-cy (własnoręczność podpisu może być również stwierdzona za granicą przez Konsula RP).
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Uwagi:

- zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego). Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera oświadczenie o braku okoliczności mających wpływ na stan cywilny i nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Z tego względu wniosek należy złożyć osobiście do wybranego kierownika USC lub konsula.

- do wydania zaświadczenia o stanie cywilnym Kierownik USC winien posiadać w rejestrze stanu cywilnego do wglądu akty stanu cywilnego wnioskodawcy (akt urodzenia oraz akt małżeństwa - w przypadku osób rozwiedzionych, akt zgonu współmałżonka -                   w przypadku osób owdowiałych). Jeżeli akty te nie znajdują się jeszcze w rejestrze a zostały sporządzone w innym USC, istnieje konieczność uprzedniego ich wpisania do rejestru – co może się wiązać z 10- dniowym oczekiwaniem. Wobec powyższego, wskazany jest wcześniejszy kontakt z USC celem ustalenia, czy akty znajdują się w rejestrze i ewentualnego wpisania aktów do rejestru stanu cywilnego. 

- zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Opłata skarbowa 38,00 zł za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.


Przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa:

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,

- do wglądu dokument tożsamości.

Uwagi:

- oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w terminie do 3 miesięcy od daty prawomocności wyroku o rozwodzie,

- oświadczenie można złożyć osobiście przed wybranym kierownikiem USC.

Opłata skarbowa 11,00 zł za przyjęcie oświadczenia.


Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

Wymagane dokumenty

- wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego,

- oryginał odpisu aktu stanu cywilnego lub jego kopia poświadczona przez urząd stanu cywilnego miejsca wystawienia (w zależności od kraju, z którego pochodzi odpis i wiążących z tym krajem umów wielostronnych lub dwustronnych może być wymagana na dokumencie legalizacja lub apostille),

- urzędowe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula,

- oświadczenia o nazwiskach noszonych przez żonę, męża, dzieci po zawarciu małżeństwa (składane przed kierownikiem w USC),
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Uwagi

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego składa do wybranego kierownika USC osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Opłata skarbowa 50,00 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany bezpośrednio po wpisaniu zagranicznego aktu 50,00 zł.


Zgłoszenie Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uwagi:

 1. Urząd Stanu Cywilnego nie ma prawnych i technicznych możliwości wyszukania małżonków, którzy obchodzą 50-lecie Pożycia Małżeńskiego, wobec czego niezbędne jest zgłoszenie takich par.
 2. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 3. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Łódzkiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie Medalu za długoletnie pożycie.

Brak opłat skarbowych.

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.