Podstrony strony Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

"Rewitalizacja infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolińskiego"

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka w 2011r. rozpoczęło przygotowania do realizacji inwestycji pt. „Rewitalizacja infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolińskiego”.

„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami w tym Miasto Rawa Mazowiecka.

więcej informacji

 

„Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Rawa Mazowiecka w wodę pitną – Etap I”.
- realizowany w ramach ZPORR - Priorytet I, Działanie 1.2
- termin realizacji od: 2004 - 2005
- całkowity koszt inwestycji wyniósł 5. 794.900 zł, w tym z EFRR:  4.210.000 zł.

więcej informacji

 

„Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej – I etap”
- realizowany w ramach ZPORR, Priorytet III, Działanie  3.1
- termin realizacji: 2006 r.
- całkowity koszt inwestycji wyniósł 402 301,18 zł, w tym z EFRR 216 700,89 zł i budżetu państwa 39 400,16 zł

więcej informacji

 

„Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej”
- realizowany w ramach ZPORR Priorytet III, Działanie 3.1
- termin realizacji od: lipiec 2005 r. – czerwiec 2007
- całkowita wartość projektu wyniosła 4.825.901,84 zł,  w tym dofinansowanie EFRR: 1.471.502,42 zł.

więcej informacji

 

Projekt „Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy” – 8 edycja
- realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 PO KL
- realizowany od 1 sierpnia 2008 r. do 30 września 2008 r.,
- grupa docelowa 600 osób (mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, dzieci z rodzicami, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze – impreza o charakterze otwartym) – faktycznie udział wzięło 625 os.
- koszt całkowity 31 247.95 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 100%
Celem projektu była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej Miasta Rawa Mazowiecka, a także budowanie więzi w społeczności, umożliwienie integracji miedzypokoleniowej i społecznej, wzrost znaczenia sportu, turystyki, rekreacji w życiu mieszkańców Rawy Mazowieckiej oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród młodzieży, dorosłych oraz osób w wieku poprodukcyjnym.

więcej informacji

 

Projekt „Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy”  - 9 edycja
- realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 PO KL
- realizowany od 1 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r.,
- grupa docelowa 650 osób (mieszkańcy Rawy Mazowieckiej i okolicznych miejscowości. Uczestnikami Rajdu były osoby wywodzące się ze wszystkich środowisk miasta i okolicznych miejscowości, w szczególności osoby bezrobotne) – faktycznie udział wzięło 907 os.
- koszt całkowity 47690,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 100%
Celem projektu było zorganizowanie imprezy integracyjnej o charakterze otwartym sprzyjającej integracji społecznej różnych środowisk miasta Rawa Mazowiecka i okolicznych miejscowości oraz budowaniu więzi w społeczności lokalnej, rozwijanie aktywności mieszkańców w życiu społecznym miasta i ich uczestnictwa w przedsięwzięciach lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych a także propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i okolic.

więcej informacji

 

Projekt „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z ternu miasta Rawa Mazowiecka”
- realizowany w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2. PO KL
- realizowany od stycznia 2009 do stycznia 2010,
- grupa docelowa gimnazjaliści 1033 osoby (uczniów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej)
- koszt całkowity 1 459 468 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 100%
Celem projektu było min. zwiększenie szansy na zdobycie zawodu, udzielanie fachowej pomocy odnośnie podjęcia decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej, wyrównanie szans na dobry start, rozwijanie zainteresowań uczniów, zapewnienie młodzieży aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

więcej informacji

 

Projekt: „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE” Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej
- realizowany w ramach Priorytetu IX, Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie 9.1 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddzialanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
- realizowany od 2009-09-01 do 2011-07-31,
- grupa docelowa: uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1:  550  osób (jest to grupa docelowa zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu),
- koszt całkowity 879.608,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 100% (koszt określony we wniosku o dofinansowanie projektu)
Cel projektu: jest stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Podnoszenie efektywności wyników w nauce uczniów SP1 mających specyficzne potrzeby edukacyjne, rozwijanie zainteresowań uczniów w kluczowych dla rozwoju osobistego kompetencjach: matematycznych, naukowo- technicznych i informatycznych.

 

Banery

Kalendarium

Banery