Pomoc materialna dla uczniów

INFORMACJA dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021

Świadczeniami pomocy materialnej są:
I. stypendia szkolne;
II. zasiłki szkolne.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
2) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
3) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


I. Stypendium szkolne
1) Stypendium przysługuje osobom uprawnionym, zamieszkałym na terenie miasta Rawa Mazowiecka(bez względu na miejsce pobierania nauki), których dochód netto w rodzinie nie przekracza 528,- złotych netto na 1 osobę (z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku).
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne  i logopedyczne;
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:
- podręczników (w części nie objętej Rządowym programem „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników),
- pomocy dydaktycznych,
- pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych;
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
Stypendium może być przyznane osobom uprawnionym w danym roku szkolnym na okres od 1 miesiąca do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 miesiąca do 9 miesięcy.
Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Ustalając dochód netto w rodzinie należy uwzględnić:
-  wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie  społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,
-  wysokość renty lub emerytury,
-  przyznane świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
-  wysokość zasiłku dla bezrobotnych,
-  świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, zaliczki alimentacyjne, wypłaty alimentów przez komornika, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.,
-  zasądzone alimenty,
-  dochód z gospodarstwa rolnego,
-  wysokość dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej,
-  wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego,
-  wysokość pobieranego stypendium na uczelni przez rodzeństwo ucznia,
-  inne dochody osoby lub rodziny.

Uwaga!
Świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start” - 300 zł na każde dziecko, nie są wliczane do dochodu rodziny.
2) Dokumentowanie poniesionych wydatków:
1) za udział w zajęciach edukacyjnych
Zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach oraz imienny dowód wpłaty.
2) zakup podręczników i pomocy do nauki  potwierdzonych przez dyrektora szkoły, Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia (obowiązują faktury  z datą od 1 lipca 2020 r.). Istotne jest także, by np. plecak miał adnotację „szkolny”, a obuwie na lekcje WF – „sportowe”.
Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiający uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany           w ramach stypendium szkolnego.
3) w związku z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
Koszty dojazdów do szkoły i z powrotem, koszty zakwaterowania w bursie lub internacie - dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych.
Druki wniosków  można pobierać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka  (pokój nr 6)  lub ze strony internetowej www.rawamazowiecka.pl
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w terminie od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów, pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2020 r.
Uczniowie pełnoletni są wnioskodawcami stypendium szkolnego.

II. Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Zasiłek przysługuje uczniom do 24 roku życia.
O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.
Wnioski należy składać do dyrektorów szkół w terminie do 15 września 2020 r.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021;  

 do 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są  to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
-  w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;    

 do 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym , klas I i II pięcioletniego technikum, klas II – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;  

 do 445 zł

Link do strony MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

 

Banery

Kalendarium

Banery