Rodzina 3+

Karta Dużej Rodziny 3+

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, zainicjował projekt pod nazwą Karta Dużej Rodziny 3+. Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Miasta.


Kto i w jaki sposób może otrzymać kartę 


1. Prawo do posiadania karty przysługuje:
1)    rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2)    dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3)    dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4)    dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5)    dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6)    osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
2. Prawo do posiadania karty nie przysługuje
1)    rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2)    rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku, gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
3. Kartę będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej.
4.   Wypełniony wniosek o wydanie karty dużej rodziny 3+ należy złożyć w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Pl. M. J. Piłsudskiego 5 (pok. nr 7- parter) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter).
6.    W przypadku, gdy członkami rodziny wielodzietnej są dzieci, które ukończyły 18. rok życia, niezbędne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez odpowiednią placówkę oświatową o pobieraniu nauki w szkole lub szkole wyższej.
7.    Karty należy odbierać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Pl. M. J. Piłsudskiego 5, pok. nr 7 (parter), telefon 46 814 37 69.

Banery

Kalendarium

Banery