Podstrony strony Wydział Obywatelski i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Obywatelski i Zarządzania Kryzysowego

Plac Marszałka Piłsudskiego 5, pokój nr 3
tel. 46 8142180
e-mail: wybory@rawamazowiecka.pl

Maciej Wiśniewski - Naczelnik Wydziału

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Patrycja Krupa

Monika Garbarz

Sylwia Matysek

Paweł Matysiak

                                                                                                                                   

Plac Marszałka Piłsudskiego 4, pokój nr 24
tel. kom. 781700508
e-mail: kryzys@rawamazowiecka.pl

Michał Nowakowski

 

Nie zawsze  musisz być osobiście w urzędzie, aby załatwić swoją sprawę.

Możesz to zrobić w domu, w pracy. Skorzystaj z e-PUAP i wyślij wniosek poprzez platformę elektroniczną. Obsługa interesanta odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach pracy urzędu.

Między godziną 12:00-13:00 każdego dnia  realizowane są w wydziale zlecenia wpływające poprzez e-PUAP i zadania Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W tym czasie nie są obsługiwani interesanci.

 

 

Wybierz sprawę, którą chcesz załatwić oraz termin i przyjdź na wizytę bez kolejek. Umówienie wizyty pozwala na szybkie i komfortowe załatwienie sprawy w Wydziale Obywatelskim.

Przy złożeniu wniosku o dowód osobisty, odebranie dowodu osobistego, wniosku o zameldowanie i wymeldowanie, nadanie numeru PESEL w celu uniknięcia kolejek prosimy o uzgadnianie terminu telefonicznie pod nr tel: 46 814 21 80.

Zadania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

   I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności:

 1.  przyjmowanie zgłoszeń zameldowania dotyczących pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń  wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rejestracja w bazie PESEL,
 2. prowadzenie oraz aktualizowanie ewidencji ludności w bazie PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców,
 3. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
 4. występowanie do Systemów Rejestrów Państwowych o nadawanie numerów PESEL dla osób podlegających obowiązkowi jego nadania,
 5. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek,
 6. przekazywanie danych organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań w zakresie udostępniania danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Pesel,
 7. sporządzanie sprawozdawczości oraz wykazów m.in.  dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Wydziału Oświaty (placówki szkolne).

  II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych:

    1. obsługa Systemu Rejestrów Państwowych poprzez wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
    2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych,
    3. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy,
    4. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu  dowodów osobistych oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
    5. odbiór poczty specjalnej dowodów osobistych,
    6. prowadzenie korespondencji dotyczącej indywidualnych spraw obywateli z polskimi placówkami dyplomatycznymi,
    7. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych w trybie jednostkowym.

 III. Wykonywanie zadań zleconych związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów:

    1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
    2. sporządzanie meldunków wyborczych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
    3. sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów,
    4. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
    5. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
    6. współdziałanie z wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw związanych z wyborami i przeprowadzeniem referendum.

   IV. Realizacja zadań związanych ze  sprawami  obronnymi, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym:

 1. realizacja zadań związanych z  rejestracją osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 2. przygotowanie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta i udział w jej prowadzeniu,
 3. wykonywanie czynności związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 4. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i wykonywaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
 5. prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej tj. szkolenie, przygotowanie i realizacja zadań w zakresie akcji kurierskiej,
 6. prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,
 7. opracowanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji planistyczno - organizacyjnej na czas wojny,
 8. realizacja na szczeblu miasta zadań z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia w ramach HNS sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny,
 9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych sił i środków OC – ARCUS 2015,
 10. utrzymywanie w pełnej sprawności elementów systemu alarmowania,
 11. prowadzenie gospodarki materiałowej z zakresu obrony cywilnej,
 12. prowadzenie spraw dotyczących  zgromadzeń,
 13. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,

   V. Prowadzenie kancelarii tajnej oraz realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych

  VI. Uczestniczenie w pracach związanych z budżetem obywatelskim

 VII. Uczestniczenie w pracach związanych ze spisami powszechnymi

 VIII. Obsługa Centralnego Rejestru Wyborców w związku z ustawą

       z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 

Banery

Kalendarium

Banery