UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 24 Listopada 2020, Imieniny: Emmy, Jana, Aleksandry

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Obywatelski i Zarządzania Kryzysowego »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Podmenu

Treść strony

WYDZIAŁ OBYWATELSKI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Plac Marszałka Piłsudskiego 5, pokój nr 3
tel. 46 8142180
e-mail: wybory@rawamazowiecka.pl

Maciej Wiśniewski - Naczelnik Wydziału

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Patrycja Krupa

Monika Garbarz

Sylwia Petryniak

Paweł Matysiak

                                                                                                                                              

Plac Marszałka Piłsudskiego 4, pokój nr 9
tel. 46 8142339, kom. 781700508
e-mail: kryzys@rawamazowiecka.pl

Sławomir Stafisz

 

 

 


      Zadania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

 
   I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności:

    1. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania dotyczących pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń  wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rejestracja w bazie PESEL,
    2. prowadzenie oraz aktualizowanie ewidencji ludności w bazie PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców,
    3. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
    4. występowanie do Systemów Rejestrów Państwowych o nadawanie numerów PESEL dla osób podlegających obowiązkowi jego nadania,
    5. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek,
    6. przekazywanie danych organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań w zakresie udostępniania danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Pesel,
    7. sporządzanie sprawozdawczości oraz wykazów m.in.  dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Wydziału Oświaty (placówki szkolne).

  II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych:

    1. obsługa Systemu Rejestrów Państwowych poprzez wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
    2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych,
    3. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy,
    4. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu  dowodów osobistych oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
    5. odbiór poczty specjalnej dowodów osobistych,
    6. prowadzenie korespondencji dotyczącej indywidualnych spraw obywateli z polskimi placówkami dyplomatycznymi,
    7. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych w trybie jednostkowym.

 III. Wykonywanie zadań zleconych związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów:
 
    1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
    2. sporządzanie meldunków wyborczych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
    3. sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów,
    4. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
    5. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
    6. współdziałanie z wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw związanych z wyborami i przeprowadzeniem referendum.
 
  IV. Realizacja zadań związanych ze  sprawami  obronnymi, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym

    1. realizacja zadań związanych z  rejestracją osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
    2. przygotowanie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta i udział w jej prowadzeniu,
    3. wykonywanie czynności związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
    4. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i wykonywaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
    5. prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej tj. szkolenie, przygotowanie i realizacja zadań w zakresie akcji kurierskiej,
    6. prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,
    7. opracowanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji planistyczno - organizacyjnej na czas wojny,
    8. realizacja na szczeblu miasta zadań z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia w ramach HNS sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny,
    9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych sił i środków OC – ARCUS 2015,
   10. utrzymywanie w pełnej sprawności elementów systemu alarmowania,
   11. prowadzenie gospodarki materiałowej z zakresu obrony cywilnej,
   12. prowadzenie spraw dotyczących  zgromadzeń,
   13. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej,
 

   V. Prowadzenie kancelarii tajnej oraz realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych – realizacja zadań Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego


  VI. Uczestniczenie w pracach związanych z budżetem obywatelskim,


 VII. Uczestniczenie w pracach związanych ze spisami powszechnymi

 

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.