Program Ochrony Środowiska

Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2018 i 2019

Podczas obrad XIV sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 17 grudnia 2020 r. został przyjęty "Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2018 i 2019".

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą na lata 2018-2021

  • data: 2019-04-18

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), zawiadamiamy o przystąpieniu do opracowania i wyłożenia do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” w dniach od 18.02.2019 r. do dnia 11.03.2019 r.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2016 i 2017

Podczas obrad IV sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 24 stycznia 2019 r. został przyjęty "Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2016 i 2017"

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perpektywą na lata 2022-2025

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”w dniach od 03.01.2019 r. do dnia 23.01.2019 r.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021"

Podczas obrad IV sesji Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej w dniu 27 stycznia 2015r. został przyjęty zaktualizowany Propgram Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Banery

Kalendarium

Banery