Budowa linii do segregowania odpadów w ZGO Sp. z o.o. w Pukininie

„Budowa linii do segregowania odpadów w ZGO Sp. z o.o. w Pukininie"

  • -
  • -
  • -

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. realizuje zadanie pn. „Budowa linii do segregowania odpadów w ZGO Sp. z o.o w Pukininie, gm. Rawa Mazowiecka". Całkowity koszt zadania to 5.427.530,38 zł.

W finansowaniu bierze udział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 4.828.722,00 zł z możliwością umorzenia do 40%. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki.

Opis projektu

Linia do segregacji odpadów będzie składała się z:

  • mobilnego sita bębnowego;
  • rozdrabniacza odpadów;
  • taśmociągu do ręcznej segregacji odpadów;
  • maszyny do rozładunku odpadów – chwytak;
  • prasy do odpadów.

Wydajność linii wyniesie do 30 t/h.

Nieodłącznym elementem pracy maszyn będzie utwardzenie placu do celów technologicznych o pow. 10080 m2, budowa placów manewrowych o pow. 1283 m2, budowa przepompowni odcieków wraz z odwodnieniem placu oraz budową hali namiotowej do celów technologicznych.

Cele i korzyści realizacji projektu

Głównym celem zakupu maszyn jest segregacja odpadów. Odpady komunalne zamiast trafiać na składowisko (takie działania prowadzono do chwili obecnej) po zakupie maszyn i urządzeń będą poddane zarówno ręcznej i mechanicznej segregacji. Zasadniczym zamiarem Spółki jest segregacja oraz produkcja paliw alternatywnych z dostarczanych odpadów. Budowany plac zostanie również wykorzystany do kompostowania odpadów. Odpady głównie komunalne, w których część składu stanowi tzw. frakcja mokra nie będą przeznaczone do wykorzystania jako komponent do paliwa alternatywnego. W związku z powyższym Spółka zamierza przeprowadzać na utwardzonym placu procesy mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów poprzez kompostowanie pryzmowe.

Budowa utwardzonego placu do celów technologicznych o pow. 1,136 ha przeznaczonego do prac związanych z segregacją odpadów wpłynie korzystnie na ochronę środowiska glebowego. Utwardzony plac dodatkowo będzie posiadał odwodnienie, dlatego też wszystkie zanieczyszczenia ciekłe nie będą przedostawały się do gruntów, a później do wód tylko zostaną odprowadzone rurociągiem do przepompowni, a następnie zostaną przepompowane do istniejącego zbiornika na odcieki. Budowana hala namiotowa do celów technologicznych o pow. 1 476 m2 stanowi funkcję ochronną, będą stały pod nią maszyny do segregacji oraz zostaną zmagazynowane odpady przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego.

Główną korzyścią zakupu linii do segregacji odpadów będzie poprawa stanu środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez redukcję ilości odpadów, które są wywożone na składowisko, a tym samym przedłuży się żywotność kwatery nr III składowania odpadów. Poprzez zastosowanie tych urządzeń nastąpi odzysk surowców wtórnych, który pozwoli dostosowywać składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pukininie do wymagań technicznych określonych przepisami prawa. Zasadnicza większość wszystkich odpadów trafiających na składowisko jest unieszkodliwiana. W wyniku segregacji i rozdrobnienia odpadów Spółka zamierza m.in. produkować paliwa alternatywne. Priorytetowym działaniem jest dalsze kontynuowanie procesu dostosowywania składowiska do wymogów Unijnych. Na składowisko trafią jedynie odpady, które nie mają uzasadnionego zastosowania. Natomiast poprzez segregację ręczną zostaną dodatkowo wysegregowane odpady, które przekaże się do odzysku. Efektem ekologicznym będzie redukcja ilości odpadów poddanych unieszkodliwianiu. Docelowo odpady będą odzyskiwane.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Banery

Kalendarium

Banery