Wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu sprządzonego za granicą

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego,
  2. oryginał odpisu aktu stanu cywilnego lub jego kopia poświadczona przez urząd stanu cywilnego miejsca wystawienia (w zależności od kraju, z którego pochodzi odpis i wiążących z tym krajem umów wielostronnych lub dwustronnych może być wymagana na dokumencie legalizacja lub apostille),
  3. urzędowe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula,
  4. oświadczenia o nazwiskach noszonych przez żonę, męża, dzieci po zawarciu małżeństwa (składane przed kierownikiem w USC),
  5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Uwagi

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego składa do wybranego kierownika USC osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Opłata skarbowa 50,00 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany bezpośrednio po wpisaniu zagranicznego aktu.

Banery

Kalendarium

Banery