Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z zapisami art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także ustawy z dnia z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz.U. 2019 poz. 125) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej komendant@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  1. listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  2. poprzez adres poczty elektronicznej: iod@miastorawa.pl
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
 6. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofana zgoda.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  2. usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom - jeżeli osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane, w przypadku stwierdzenia naruszenia praw, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna (DODO)

W związku z zapisami art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019.125 z dnia 2019.01.22) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej komendant@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  1. listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  2. poprzez adres poczty elektronicznej: iod@miastorawa.pl
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) oraz inne akty normatywne regulujące zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) czy sposób postępowania w konkretnych sytuacjach, np. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
  2. usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom - jeżeli osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane, w przypadku stwierdzenia naruszenia praw, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Banery

Kalendarium

Banery